K  O  D  E  K  S

 

 

SAMOBOR  19.5.2014

 

II  IZDANJE

 

 

 

 

 

P r e f e r a n s       k o d e k s

 

                         Sadržaj

strana

    Predgovor prvom i drugom izdanju Preferans kodeksa.

 

  1. Definicije

6 – 13

  2. Uvod

13 -15

1.             Špil, red karata i boja           *******************************************************************************         čl. 01

2.             Natjecateljski bordovi           *******************************************************************************         čl. 02

3.             Poredak stolova          ******************************************************************************************         čl. 03

4.             Partnerstva-protivnici ili protivnik          *********************************************************         čl. 04

5.             Postavljenje natjecatelja za stolom          ********************************************************         čl. 05

 

 

 

 3. Priprema i tijek

16 - 17

1.           Miješanje i dijeljenje          *********************************************************************************         čl. 06

2.           Kontrola bordova i karata          ************************************************************************         čl. 07

3.           Kretanje bordova i natjecatelja          ******************************************** ******************         čl. 08

 

  4. Pravila o nepravilnostima

18 - 22

1.          Postupak poslije nepravilnosti          ****************************************************************          čl. 09

2.          Određivanje kazne          *************************************************************************************         čl. 10

3.          Gubitak prava na kaznu          ***************************************************************************         čl. 11

4.          Diskreciona prava direktora          ********************************************************************         čl. 12

5.          Neispravan broj karata          ****************************************************************************          čl. 13

6.          Nestala karta          **********************************************************************************************          čl. 14

7.          Igranje pogrešnog borda          *************************************************************************          čl. 15

8.          Neovlaštena informacija          *************************************************************************         čl. 16

 

 

 

 

 

 5. Licitacija

 

            I    ISPRAVNA PROCEDURA

22 - 25

1.          Trajanje licitacije, dogovora o pratnji i kontriranju te igri        *********          čl. 17

2.          Početak licitacijskog roka          ***********************************************************************          čl. 18

3.          Licitacije          *****************************************************************************************************          čl. 19

4.          Govori          *********************************************************************************************************          čl. 20

5.          Blef          **************************************************************************************************************          čl. 21

 

           II    KONTRE, REKONTRE I SUBKONTRE

25

1.           Kontre          **********************************************************************************************************          čl. 22

2.           Rekontre i subkontre          ********************************************************************************          čl. 23

 

            III    NEISPRAVNOSTI U POSTUPKU

25 - 27

1.          Nepravilni pass, a nastala je šteta          **********************************************************          čl. 24

2.          Odložena ili odigrana karta, a licitacija je u tijeku        ******************************          čl. 25

3.          Legalne i nelegalne izmjene govora          ******************************************************          čl. 26

4.          Opozvan govor – kazna kod izlaza          *********************************************************          čl. 27

5.          Blef koji nije dozvoljen          *****************************************************************************          čl. 28

 

 

            IV    NEDOVOLJAN LICIT

27

1.          Nedovoljna  licitacija          ***************************************************************************           čl. 29

 

            V    GOVOR IZVAN SLIJEDA

27 - 29

1.           Govor smatran u slijedu          *********************************************************************           čl. 30

2.           Postupak poslije govora izvan slijeda          **********************************************           čl. 31

3.           Pass izvan slijeda          *********************************************************************************           čl. 32

4.           Licitacija izvan slijeda          ************************************************************************           čl. 33

5.           Kontra ili subkontra izvan slijeda          ****************************************************           čl. 34

6.           Istovremeni govori          ******************************************************************************           čl. 35

7.           Zadržavanje prava na govor           ************************************************************           čl. 36

8.           Nedopušten govor oprošten           **************************************************************           čl. 37

 

  6. Odluke o pratnji i kontriranju

29 - 32

1.      Odluka o pratnji prvog pratioca           ************************************************************           čl. 38

2.      Odluka o pratnji drugog pratioca           **********************************************************           čl. 39

3.      Odluka o kontri prvog pratioca           *************************************************************           čl. 40

4.      Odluka o kontri drugog pratioca           **********************************************************           čl. 41

5.      Odluka o subkontri prvog pratioca           ******************************************************           čl. 42

6.      Odluka o subkontri drugog pratioca           ***************************************************           čl. 43

7.      Izvođačeva odluka o zabrani pratnje prvog ili drugog pratioca        ********           čl. 44

8.      Kontra, kada je oštećen partner          ************************************************************           čl. 45

 

  7. Igra

 

            I    PROCEDURA

32 - 33

1.          Početak igre           ***************************************************************************************           čl. 46

2.          Tijek i izvedba igre          *****************************************************************************           čl. 47

3.          Odigrana karta          ***********************************************************************************           čl. 48

 

 

          II    NEPRAVILNOSTI U PROCEDURI

33 - 34

1.          Otkrivanje karata izvođača          ***************************************************************           čl. 49

2.          Otkrivanje karata natjecatelja obrane – partnera          ************************           čl. 50

3.          Kaznena karta ili karte          **********************************************************************           čl. 51

4.          Nepokoravanje postupku igranja s kaznenom kartom          ****************           čl. 52

 

            III    ISPRAVNE ATAKE

35 – 36

1.          Utvrđena pravila ispravne atake          *****************************************************           čl. 53

 

            IV    NEISPRAVNE ATAKE

36 - 38

1.         Otvorena ataka izvan slijeda          ***********************************************************           čl. 54

2.         Istovremeni izlazi ili igre          *****************************************************************           čl. 55

3.         Nemogućnost izlaza ili igre po kazni          *********************************************           čl. 56

4.         Igra poslije ilegalne igre          ******************************************************************           čl. 57

5.         Kada se ne odgovara na boju – upiti u svezi renonsa          ****************           čl. 58

6.         Ispravak renonsa          *******************************************************************************           čl. 59

7.         Utvrđivanje renonsa odnosno uskrate          ******************************************           čl. 60

8.         Postupak nakon što je renons utvrđen          ******************************************           čl. 61

 

 

            V    ŠTIHOVI

38 - 39

1.         Udešavanje štihova          ***************************************************************************           čl. 62

2.         Pregled štihova          **********************************************************************************           čl. 63

3.         Neispravan štih          *********************************************************************************           čl. 64

 

            V    ZAHTJEVI I USTUPCI

39 - 41

1.         Zahtjev ili ustupak štihova          *********************************************************           čl. 65

2.         Pristanak pri zahtjevu ili ustupku          *******************************************           čl. 66

3.         Osporeni zahtjevi          **************************************************************************           čl. 67

4.         Poništenje ustupka          ***********************************************************************           čl. 68

 

 

  8. Norme ponašanja

41 - 52

1.         Opći principi          **************************************************************************************           čl. 69

2.         Komunikacije među igračima u licitaciji i igri          ***************************           čl. 70

3.         Signalizacija (markiranje)          **************************************************************          čl. 71

4.               I U boji          ***************************************************************************************          čl. 72

5.               II U betlu         ************************************************************************************          čl. 73

6.               III U sancu         ********************************************************************************          čl. 74

7.         Vladanje i ponašanje          ***********************************************************************          čl. 75

8.         Gledaoci ili kibici          ******************************************************************************           čl. 76

 

  9. Obračuni

 

            I    OBRAČUN U PREFERANSU

52

1.         Osnovni obračun u preferansu          ******************************************************           čl. 77

 

            II    NATJECATELJSKE BODOVNE KALKULACIJE

53

1.          Kalkulacije         *****************************************************************************************             čl. 78

 

 

 

  A.  POJEDINAČNA NATJECANJA

53 - 55

1.         Sustavom MITCHELL (obračuni s pomakom)         **************************            čl. 79

 

            III    POSTOJANJE TABLICE

56

2.         Sustavom BUTLER (obračuni bez pomaka)         ******************************            čl . 80

 

   B.  TIMSKA NATJECANJA

56 - 57

1.         Obračun timskih susreta         ****************************************************************             čl. 81

2.         Osvojeni štihovi         ********************************************************************************             čl. 82

3.         Posebne metode računanja         ***********************************************************             čl. 83

 

10. Organizacija turnira

57 - 58

1.          Organizator         *************************************************************************************             čl. 84

 

11. Direktor turnira

 

           I    ODGOVORNOSTI

58 - 59

1.        Dužnosti i prava         ******************************************************************************             čl. 85

2.        Ispravak pogrešaka u proceduri         **************************************************             čl. 86

3.        Napomena o pravu na žalbu         *********************************************************            čl. 87

 

           II    SUĐENJE

59 - 60

1.            Suđenje kod nespornih činjenica         **********************************************             čl. 88

2.            Suđenje kod spornih činjenica         ***************************************************             čl. 89

 

           III    POPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTI

60 - 61

1.        Natjecanje za pojedinačni plasman         *******************************************             čl. 90

2.        Natjecanje za momčadski plasman          *******************************************             čl. 91

3.        Neispravan bord         *****************************************************************************             čl. 92

 

           IV    KAZNE

61 - 65

1.         Dodjela kaznenih poena         **************************************************************            čl. 93

2.         Proceduralne kazne         *********************************************************************             čl. 94

3.         Suspenzija         **************************************************************************************              čl. 95

 

12. Pravo na žalbu

65 - 66

1.          Postupak u slučaju žalbe         *************************************************************             čl. 96

2.          Odbor za žalbe – žiri         *********************************************************************             čl. 97

 

13. Završne odredbe

66 - 68

1.          Klupska knjiga         *****************************************************************************             čl. 98

2.          Kategorizacija         *******************************************************************************             čl

 

 

 

 

 

 

Predgovor prvom izdanju Preferans kodeksa.

 

        Natjecateljski preferans igra se od 19. 05. 1984

 

         Već nakon nekoliko održanih turnira, jasno se pokazala potreba donošenja pojednostavljenih pravila, koja će pomoći natjecateljima, kako bi prepoznali u igri što je pravilno i dozvoljeno, a kada se od tih pravila odstupi kako treba postupiti direktor (sudac) zaštićujući nedužnu stranu i kažnjavajući prekršitelja čuvajući regularnost turnira. Prvi kodeks je uglavnom člankom 4. i 5. propisao pravila, a člankom 14. odredio mjere protiv prekršioca. Nakon 20 godina igranja natjecateljskog preferansa, organizatorima turnira, natjecateljima i posebno sucima ovaj opsežni i dovoljno pregledni kodeks trebao bi poslužiti uspješnoj i športskoj aktivnosti igranja preferansa na zadovoljstvo svih igrača turnira.

 

         Sklon sam ustvrditi da je ovaj kodeks glede donošenja dosadašnjih pravila i propozicija, koje su imale tri izdanja, a zadnje 1997.g.,

 

Prvi potpuni kodeks natjecateljskog preferansa!

 

         Koristeći Pravila i propozicije natjecateljskog preferansa do danas, kodeks kojim se koriste igrači i suci natjecateljskog bridža, te iskustvima koja su stečena u igri pojedinačnih, timskih i drugih turnira natjecateljskog preferansa, predlažem Izvršnom odboru Športskog preferans kluba Samobor nakon rasprave i prikupljanja mišljenja sa komentarima natjecatelja, donošenje ovog kodeksa!

 

Samobor, 01.01.2005.                            

                                                                                                        Gordan  Borovčak

 

Odlukom Izvršnog odbora Športskog preferans kluba Samobor u sastavu: Gordan Borovčak, Nada Bistrović, Desa Borovčak, Iva Faulend i Božo Kekez, od 05.10.2005. Ovaj Kodeks je službeni dokument kluba, i može se javno koristiti za potrebe svih udruga preferans klubova u RH.

Predsjednik  kluba

                                                                                            Gordan  Borovčak

 

Kodeks II izdanje – prigodom 30 god. Natjecateljskog preferansa

 

   Dopune I izdanju:

 

-          kategorizacija natjecatelja

-          blef – nedozvoljen tj. licitacija „glupost“

-          Kontrom je oštećen partner natjecatelja koji je kontrirao

-          vrijeme za razmišljanje pratilaca izvođača (ustezanje)

 

   Dopune kodeksa su prijedlozi i uočene potrebe većeg broja natjecatelja da se turnirski tj. natjecateljski pa i klasični preferans za sve sudionike postavi kao zabavna, sportska, džentlmenska i na svaki način ugodna intelektualna rekreacija.

 

   Dopune su bile na javnoj raspravi postavljene na stranici www.preferans/smb/.hr 3 mjeseca.

 

   Dopunama kodeksa II izdanja, kodeks se u cijelosti od definicija do završnih odredbi mijenja.

 

   Predsjednik Saveza preferans klubova Hrvatske i predsjednik Športskog preferans kluba Samobor Gordan Borovčak

 

1. Definicije

 

Adut  -  svaka karta boje prema kojoj je imenovana (nominirana) boja , licitacijom, osim betl i sanac.

 

Ataka  -  prva karta svakog štiha, a prva karta prvog štiha je izvorna ataka.

 

Baraž  -  je akcija jednog igrača koji po cijenu pada za svoju stranu, pretpostavlja štetu na protivničkoj strani, pa u konačnom ishodu namjerava stvoriti poensku korist (npr. nakon što je prvi igrač licitirao „dva“ , a drugi igrač je licitirao „tri“, treći igrač u listu nema karata tref, pa pretpostavlja da će jedan od igrača krenuti na završnu licitaciju tref. Ukoliko taj igrač još ima i refe upisati će sve štihove ili većinu pa je to za protivničku stranu do 200 poena. Igrom pik, a pod cijenu pada i još pod mogućom kontrom taj igrač može upisati najviše 60 poena, a pad ukoliko bude realiziran, oštetiti će igrača koji je baražirao za još 80 poena i to je značajna zarada od 60 poena. Kalkulacije s baražnim licitacijama su opasne, ali vrlo primjenjive uglavnom samo u timskoj igri).

 

Betl  -  završna licitacija koja se vrednuje sa 6. Adut ne postoji. Izvođač nastoji ne preuzeti niti jedan štih. List se definira luzerima što su dobre karte ili felerima, što su loše karte. Kada nema kartu boje koja se igra, dodaje tekućem štihu bilo koju drugu kartu. Ukoliko izvođač preuzme štih pao je, a protivnici bilježe svaki po vrijednost igre u vrijednosti 5 štihova.

 

Blef  -  akcija licitacije jednog ili više natjecatelja jednog miješanja kada se određuje boja koja ne postoji u listu, odnosno natjecatelj se zaustavlja zaključujući završnu licitaciju ili betl koji ne posjeduje, a u slučaju igara, prikazujući manju igru propušta licitirati veću ili istu kao protivnik koji je već objavio igru ispred tog natjecatelja.

 

Blef koji nije dozvoljen (glupost)  -  akcija sudionika u licitaciji, koji ne poštuje postulate ovih pravila, a blefom ne može opravdati taj postupak. Nanosi štetu partneru, kao kod štete koja se nanosi legalnim blefom, a izvođača dovodi u situaciju beznađa tj. u situaciju kada bez logičkih saznanja ne može donositi zaključke za licitaciju, taloniranje ili igru, te nanosi štetu uglavnom i sebi. Jednom riječju: antipreferans.

 

Bord (Board eng.) (Paleta hr.)  -  tri lista i talon, smještena u prostore, točno određene pozicije za igranje (E N W), sa određenim igračem koji je prvi na licitaciji i odigravanju, te točno određenim pozicijama refea.

 

Boja  -  jedna od četiri grupe karata u špilu, a svaka se grupa sastoji od 8 karata označena karakterističnim simbolom.

 

Butler (donos bordova)  -  vrsta načina primjene natjecanja. Osvojeni ili izgubljeni bodovi jednog borda dodaju se drugom i dalje redom, do količine bordova koji se igraju u jednom natjecateljskom obroku. Natjecatelji ostaju na pozicijama sjedenja, a mijenjaju se bordovi koje donose natjecatelji određenim postupkom, predviđenim propozicijama.

 

Deblokirati boju  -  dodati štihu visoku kartu, koja bi u nekom narednom štihu morala uzeti štih, a partner ne može ući u ruku u nekoj drugoj boji, pa štihovi koji su ostali u njegovom listu propadaju.

 

Dijeljenje  -  distribucija špila kojom su formirana tri lista i talon i čine cjelinu.

 

Direktor turnira  -  osoba dovoljno podučena ovim pravilima, te staložena, komunikativna i nepristrana, određena od organizatora da vodi, nadgleda i nadasve pazi na regularnost turnira, te da korektno koristi diskreciono pravo i ispravno primjenjuje ova pravila.

 

Distribucija  -  karata jedne ruke (lista) podrazumijeva broj karata po bojama redom: Tref, Herc, Karo i Pik.

 

Događaj  -  natjecanje koje traje jednu ili više sjednica.

 

Dubl ništa  -  dvije karte koje ne sadržavaju top figuru.

 

Expas  -  igrajući iz jednog lista, prisiljava se igrač lista koji je u sredini, da

odigra najvećom kartom, radi ostvarenja tog štiha, a manju će kartu dati protivnicima.

 

Feler  -  ukoliko igramo betl, karta koja bi mogla uzeti štih.

 

Figura  -  karte višeg ranga  ( A, K, D i J).

 

Govor  -  bilo koji licit (dva, tri, četiri, pet, šest, sedam), tri ili četiri ja odnosno uzimam ili isto,  igra, druga igra, treća igra, betl, sanac, manja igra, a veća se nominira, dalje - dobro ili pass, ne idem, idem ili pratim, zajedno ili skupa, te kontra, rekontra, subkontra.

 

Glupost u licitacijskom ciklusu jednog natjecatelja  -  licitacijska akcija koju izvodi igrač obrane, kada natjecatelj nema boju prema kojoj je licitacijom krenuo, nema rezone s kojima bi pokušao igrati sanac, a nema ni luzerski list s kojim bi pokušao igrati betl tj. nema ništa, pa ostaje da ima samo „glupost“!

 

Herc  -  završna licitacija kada je nominiran herc kao adut, vrijednosti 8. Izvođač mora ostvariti min. 6 štihova.

 

Igra  -  natjecatelj se odriče talona, a poništava se redovna licitacija.

 

Igra  -  nakon završene licitacije počinje izvornom atakom od strane natjecatelja koji je bio prvi na redu za licitaciju, osim kod izvođenja igre sanac, kada uvijek prvi atakira lijevi natjecatelj od izvođača, osim kada prati samo jedan sudionik u igri.

 

Igrač obrane  -  protivnik ili protivnici izvođača.

 

Impas  -  igrajući iz jednog lista hvata se karta u listu kroz kojega se igra pa se uzima većom kartom u trećem listu.

 

Ispravak  -  prilagođenje koje se izvodi nakon učinjene nepravilnosti da se licitacija ili igra borda može nastaviti uz pretpostavku normalnih vrijednosti za sve strane.

 

Izvođač  -  natjecatelj koji je izborio pravo na igru, licitacijom, objavom igre ili objavom betla ili sanca.

 

Juhe  -  štihovi koji se knjiže na našoj cedulji, na jednog od protivnika.

 

Kapa  -  jedan je natjecatelj potrošio negativne poene, i ukoliko krene ispod kape je u plusu ili dalje bilježi pozitivne poene. Primjenjivo u timskoj igri.

 

Kapetan tima  -  izabrani natjecatelj tima koji uz suglasnost ostalih natjecatelja momčadi rukovodi cijelom ekipom prije i za vrijeme natjecanja, a posebno je zadužen za kontakte s organizatorom.

 

Kara  -  završna licitacija kada je nominirana kara kao adut, vrijednosti 6. Izvođač mora ostvariti min. 6 štihova.

 

Kategorizacija natjecatelja  -  u natjecateljskom preferansu točno određena pravila prema kojima se svakom natjecatelju jednom ili više puta godišnje dodjeljuju zaslužene natjecateljske kategorije. Kategorije se moraju zaslužiti rezultatima natjecanja, koja proizlaze iz bodovanja tijekom svih natjecanja unutar vremena, rezultatima iz natjecanja na turnirima, koji prema vrsti i težini natjecanja za osvojene rezultate donosi titule i prema posebnim sklonostima zalažući se za unapređenje natjecateljskog preferansa. Posebni odbori mogu razmatrati i dodijeliti višu kategoriju nekom natjecatelju i prema tim posebnim zalaganjima. U natjecateljskom preferansu kategorizacijom natjecatelja počelo se 19.5.2014 na 30 godišnjicu postojanja natjecateljskog preferansa. Dodijeljene su kategorije svim sudionicima natjecateljskog preferansa, pregledom rezultata do tada i 19.5.2014 je datum od kojeg se primjenjuju ova pravila.

 

Kazna  -  obveza ili ograničenje za natjecatelja koji je prekršio ova pravila.

 

Kaznena karta  -  karta koju natjecatelj obrane prerano izloži.

 

Kodeks  -  pravila ponašanja za sve sudionike turnira suca i žiri

 

Kolo  -  dio sjednice.

 

Kontra  -  licit jednog od natjecatelja obrane, kada se utvrđena završna licitacija udvostručuje, a obvezuje davaoca kontre na uzimanje s partnerom, 5 štihova, odnosno kada izvođač igra kontrirani betl uzimanje štiha od strane izvođača.

 

Lažiran sanac  -  nedostaje jedna boja.

 

Licit ili „Bid“  -  obveza natjecatelja da osvoji min. 6 štihova, a u betlu niti jedan.

 

Licitacija  -  proces određivanja završne licitacije (destinacije), redoslijedom svih govora, koji se moraju izvesti od strane svakog natjecatelja do finalnog pass-a.

 

Pregled licitacija redom:

   - Dva  -  početna licitacija (osim ako nije: igra, betl ili sanac)!

                 To je specifična licitacija koja može biti:

1.      s minimalno 4,5 rezona u listu, a licitabilna klasična Pik boja s 4 i više karata (iznimno 3 karatna boja s „TOP“ figurama kada je i moguć invit Sanac).

2.      druga 4 i više karatna boja do koje će se licitirati s minimalno 4,5 rezona u listu (iznimno 3 karatna boja s „TOP“ figurama kada je i moguć invit Sanac).

3.      list sadržava karte za Betl do kojeg će se obvezno licitirati (luzerski list).

4.      list sadržava karte za Sanac do kojeg će se licitirati.

5.      „preparatorni pik“: s minimalno 4,5 rezona u listu, bez četverokaratne boje u listu, a s najmanje jednom kartom pik, mogućih balansiranih distribucija 2+3+2+3 ili 3+3+2+2 ili nebalansiranih distribucija 3+3+1+3 ili 3+3+3+1.

 

   - Tri – završna licitacija koja se licitira nakon dva!

1.      4 i više karatna Karo boja s minimalno 4,5 rezona u listu (iznimno 3 karatna boja s „TOP“ figurama kada je moguć i invit Sanac).

2.      4 i više karatna boja s minimalno 4,5 rezona u listu, koja će se licitirati.

3.      list sadržava karte za Betl do kojeg će se obvezno licitirat (luzerski list).

4.      list sadržava karte za Sanac do kojeg će se licitirati.

 

   - Četiri – završna licitacija koja se licitira nakon tri!

1.      4 i više karatna Herc boja s minimalno 4,5 rezona u listu (iznimno 3 karatna boja s „TOP“ figurama kada je moguć i invit Sanac).

2.      4 i više karatna Tref boja s minimalno 4,5 rezona u listu, koja će se licitirati.

3.      list sadržava karte za Betl do kojeg će se obvezno licitirati (luzerski list).

4.      list sadržava karte za Sanac do kojeg će se licitirati.

6.      propuštanje protivniku licitaciju 5(pet), kada se opravdano pretpostavlja da je Tref zajednička boja.

 

   - Pet – završna licitacija koja se licitira nakon četiri!

1.      4 i više karatna Tref boja s minimalno 4,5 rezona u listu (iznimno 3 karatna boja s „TOP“ figurama kada je moguć i invit Sanac).

2.      list sadržava karte za Betl do kojeg će se obvezno licitirati (luzerski list).

3.      list sadržava karte za Sanac do kojeg će se licitirati.

 

   - Šest - završna licitacija koja se licitira nakon pet (luzerski list)!

                Adutska boja ne postoji!

1.      list sadržava karte za Sanac do kojeg će se licitirati.

2.      list sadržava karte luzerskog sadržaja (vidi: definicija Luzer). Mogući su listovi sa 5 i više karatnim bojama i sve moguće distribucije i snage, a natjecatelj koji je licitirao do 6(šest), za karte ili snagu lista nikome ne polaže račune.

 

   - Sedam – završna licitacija koja se licitira nakon šest!

                Adutska boja ne postoji!

1.      list sadrži visoke karte, a uglavnom je balansiran, sa štoperima u svim bojama. Sanac koji je lažiran ne sadrži jednu boju.

 

   - Igra  -  natjecatelj se odriče talona, a poništava se licitacija, a moguće igre su: pik, karo, herc, tref.

 

   - Betl  -  licitacija koja se izrijekom odmah određuje, a natjecatelj se odriče prava na talon.

 

   - Sanac - licitacija koja se izrijekom odmah određuje, a natjecatelj se odriče prava na talon.

 

List  -  karte koje su izvorno dodijeljene natjecatelju ili preostali dio karata ovisno o momentu igre.

 

Luzer  -  karta s kojom nećemo ostvariti štih.

 

Markiranje  -  pokazivanje partneru u situacijama, kada je to moguće, malim ili velikim  kartama, koje nam ne trebaju, što imamo ili u kojoj boji želimo da nam partner igra.

 

Meč poen  -  jedinica za vrednovanje rezultata na osnovi usporedbe s ostalim rezultatima na listi borda, a izražava se vrednovanje rezultata turnira koji se boduju za pojedinačni plasman. Meč poen je poen koji se dobije direktnim pregledom preferans tablice iz čl. 34. b). ili ukoliko se turnir igra sa čistim preferans kalkulacijama MP (meč poen) se dobiva izračunom iz tablice.

 

Mitchell (pomak natjecatelja)  -  Vrsta pojedinačnih natjecanja kada dio natjecatelja u sali ili salama za vrijeme trajanja natjecateljskog obroka mijenja pozicije sjedenja tj. protivnike i bordove, koji se dirigirano postavljaju i igraju. Primjena sustava obračuna moguća je za svaki board posebno kada se izražava u postocima ili se rezultati svake igre iz jednog borda do svih bordova jednog natjecateljskog obroka pribrajaju u konačan rezultat, a prema vrsti obračuna koji je odredio organizator.

 

Momčad ili ekipa  -  tri natjecatelja koji unaprijed dogovoreno igraju protiv drugih momčadi koje su također sastavljene od tri igrača, sjedeći za najmanje tri različita stola, a svaki na drugoj liniji igre.

 

Natjecatelj  -  na pojedinačnom (individualnom) turniru igrač, a na momčadskom turniru tri i više igrača koji su u sastavu momčadi.

 

Natjecateljske kategorije  -  natjecatelji ostvaruju rezultatima sudjelovanja na turnirima i titulama koje dobivaju. Kategorije su: (E) Ekspert, (M) Majstor, (T) Tref, (H) Herc, (K) kara i (P) Pik. Kategorije E i M se osvajaju trajno, a kategorije P – T se nadomještaju na više ili potpuno gube nakon 3 godine mirovanja natjecatelja tj. kada natjecatelj ne sudjeluje na nekom turniru 3 god za redom.

 

Natjecateljski obrok  -  je količina odnosno broj miješanja ili bordova, koji se igraju bez prekida, a mogu biti poseban događaj, timska postava, kolo ili prema propozicijama koje odredi organizator druga vrst natjecanja.

 

Nepravilnost  -  odstupanje od korektne procedure ustanovljene ovim pravilima.

 

Natjecateljski preferans  -  igra se kao klasičan. Bord (paleta) je rekvizit u kojem se karte određene pozicije svakog natjecatelja, kao i talon drže i čuvaju za vrijeme trajanja natjecateljskog obroka na točno određenom mjestu označenom unaprijed prema ovom kodeksu. Lista borda je sastavni dio borda u kojoj se bilježe svi potrebni podaci od dijagrama karata do ishoda igre. Natjecatelji se uspoređuju i vrednuju prema postignutom rezultatu na liniji igre.

 

Nulta promjena  -  kada u turnirskoj pojedinačnoj igri postoji paran broj stolova. Nakon što se odigra 1/2 natjecateljskog obroka, slijedi nulta promjena i tada je određeno: i natjecatelji na pozicijama E(East) i N(North) ostaju sjediti za stolom, a igrač na poziciji W(West) donosi set bordova dva stola unazad i sjeda za još jedan stol unazad. Kada posjeduje vodič, uzima set propisanih bordova i sjeda za određeni stol s također određenim natjecateljima.

 

Organizator ili organizatori  -  su osobe koje su određene tijelom upravljanja u klubu ili klubovima dogovorno i uz podršku natjecatelja, a propisuju propozicije održavanja turnira (glede nivoa odnosno važnosti turnira, kalendara, mjesta, financijskih zahtjeva kao: kotizacija, nabava ili posudba rekvizita i papirne konfekcije za igru, financiranje prostora u kojem se odvija natjecanje, plaćanje računalnih i sudačkih usluga, nabava i dobava pehara i dr., te postavljanja direktora turnira i drugog), koje se organizira za određeno natjecanje unaprijed, a prisutne su i za vrijeme i neposredno poslije održanog natjecanja, te po potrebi uvijek mogu zasjedati i donositi odluke važne za tijek i športski ishod organiziranog natjecanja. Prema ustroju u klubu, organ kojeg je ovlastila skupština kluba kao što je izvršni odbor, predsjedništvo i dr., se u ime kluba predstavlja kao organizator, osim ako je ustrojem drugačije određeno. Prema potrebi organizator može u tijeku natjecanja, kod događaja kada zbog određenog razloga treba neznatno odstupiti od određenih pravila natjecanja, a na zahtjev suca donijeti odluku koju će sudac odnosno direktor turnira primijeniti. Organizator ili organizatori su nadležni za kontakte sa svim potencijalnim natjecateljima putem pisanih turnirskih poziva s naznačenim propozicijama, i sa auditorijem natjecatelja ili kapetana timova, sucima i direktorom turnira, a posebno sa predstavnicima javnih institucija i tiskom. Organizator ili organizatori su podređeni tijelom kojim upravlja klub i ne mogu samostalno nastupati u ime kluba.

 

Pad  -  šesti štih koji nedostaje izvođaču osim betla, jedan štih koji je preuzeo izvođač na betlu, drugi štih koji nedostaje pratiocu izvođača (igrač obrane), četvrti štih koji nedostaje igraču obrane koji je pozvao partnera (drugog pratioca), peti štih igraču koji je kontrirao izvođača osim na betlu, osvojeni svi štihovi (10 štihova) za igrača koji je kontrirao betl, šesti štih za izvođača koji je rekontrirao osim na betlu, i dalje isto za subkontru.

 

Partner  -  igrač koji se uortačio s drugim igračem obrane, protiv izvođača. Ovo specifično i nužno partnerstvo, traje do trenutka kada je evidentno izvođač poražen i tim činom se partnerstvo prekida, pa svaki od bivših partnera nastupaju dalje za svoju korist.

 

Pik  -  završna licitacija kada je nominiran pik kao adut, vrijednosti 4. Ne može se igrati osim ukoliko je: refe, igra ili kontra. Izvođač mora ostvariti min. 6 štihova.

 

Preparatorni pik (pripravni, uvodni, početni)  -  je licitacija 2, kada igrač u listu ne posjeduje četiri i više karatnu boju, a list sadržava min 4,5 rezonirana štiha i nije luzerski tj. ne može biti obvezna polazna licitacija prema betlu distribucija: balansiranih 2+3+2+3 ili 3+3+2+2 ili nebalansiranih 3+3+1+3 ili 3+3+3+1.

 

Prilagođen ili arbitražni rezultat  -  je rezultat koji dodjeljuje direktor:

1.      Umjetno prilagođen rezultat je onaj koji se dodjeljuje umjesto rezultata igre, pošto se takav ne može ostvariti ili procijeniti u svezi dijeljenja u tom bordu (60% za oštećenu stranu ukoliko dovoljno namiri štetu. Svi ostali mogući postoci, nadoknađivanja prema partnerima ili protivnicima za oštećenu stranu ili strane i druge kalkulacije),

2.      Pripisan prilagođen rezultat dodjeljuje se jednoj ili svim stranama, što će stajati na bord listi, kao rezultat za obračun (štih se dodjeljuje drugom pratiocu, pa se stvarno odigrana partija završava kako je presudio sudac, umjesto stvarno odigranog događaja).

3.      Stegovni turnirski rezultat dodjeljuje se igračima koji su sudjelovali u štetnom događaju, kada se ne može primijeniti rezultat prema 1 ili 2. (jedan od pratioca je pogrešnom licitacijom ili igrom provocirao grešku zbog koje je izvođač prošao, a partner je oštećen za jedan ili više štihova, pa sudac donosi rezultat: izvođač i oštećeni partner neće trpjeti štetu, a igrač koji je počinio štetu mora nadoknaditi štetu, koja se bilježi na račun turnira ukoliko je veća od vrijednosti 5 štihova ugovora koji se igrao, te kalkulacijama sa izvornim preferans poenima u momčadskoj igri).

 

PB- preferans bodovi  -  bodovi koji su rezultat čistih kalkulacija iz igre, a izvedeni su iz obračuna: sredine, te pozitivnih i negativnih juha.

 

PMP- preferans meč poeni  -  poeni koji se dobivaju pretvaranjem ukupnog rezultata igre iz jednog kola ili meča, nakon poravnanja između tri tima jedne sale, a u smislu nastavljanja natjecanja rangiranjem timova do završetka turnira.

 

Propuštanje planirane završne licitacije  -  natjecatelj koji je na redu za licitaciju propušta licitirati planiranu završnu licitaciju u korist igrača ispred, bilo da se radi o redovnoj licitaciji ili igri.

 

Protivnik  -  natjecatelj koji sjedi na istoj liniji igre, natjecatelj druge momčadi i natjecatelj za stolom osim ako je partner.

 

Rangirani ili pozicionirani natjecatelj  -  je natjecatelj koji ima plasman u nekom ciklusu natjecanja ili rang prema propozicijama rangiranja svih vrsta natjecanja koja ulaze u listu ranga natjecatelja, a vodi se za određeni period.

 

Red ili slijed  -  pravilan trenutak u kojem igrač može licitirati ili igrati.

 

Rebid ili ponovljen licit  -  drugi govor jednog ciklusa licitiranja.

 

Refe  -  vrijedi samo za natjecatelja koji igra pod refeom dvostruko.

 

Rekontra  -  govor nakon protivničke kontre, jednog od pratioca, a izvođač deklarira: «osvojit ću 6 štihova kako je zadano».

 

Renons ili uskrata  -  igra karte druge boje od strane igrača koji može slijediti igranu boju ili se pokoriti kazni tj.situacija kada štihu nije dodana neka pripadajuća karta, a igra se sljedeći štih u kojem je propušteno nemoguće legalno popraviti.

 

Rezon  -  potencijalni ili siguran štih a). licitacijska odluka, odnosno obračun broja štihova za početak  ili uključivanje u licitaciju ili odluka da se odmah licitira igra, odnosno betl ili sanac, s vrednovanjem licitacija koje su objavili protivnici, ali i uvažavanjem kod donošenja odluke o vrsti natjecanja (rekreativna igra, momčadska igra, igra za pojedinačni plasman i to: «butler» ili  «mitchell». b). odluka za pratnju, koju igrač donosi nakon što je objavljena izvođačeva završna licitacija, uz pretpostavke koje su rezultat: 1. karata koje je izvođač kupio iz talona, 2. pozicije na kojoj se nalazi igrač u odnosu na izvođača i eventualnog partnera, 3. zastupljenosti dobrih karata ispred ili iza izvođačeva lista, 4. pozicije na kojoj je igrač koji donosi izvornu ataku, 5. izjašnjavanje o pratnji na prvoj poziciji iza izvođača, 6. izjašnjavanje o pratnji nakon što se partner izjasnio da prati izvođača. c). odluka o zvanju partnera, koju igrač donosi nakon što je izvođač objavio završnu licitaciju, a partner je objavio da neće pratiti: 1. karte koje je izvođač kupio iz talona, 2. pozicije na kojoj se nalazi igrač u odnosu na izvođača i eventualnog partnera, 3. zastupljenosti dobrih karata ispred ili iza izvođačeva lista, 4. pozicije na kojoj je igrač koji donosi izvornu ataku, 5. eventualni partner je licitirao  i  odredio boju,  6.  eventualni  partner  je  licitirao i nije uspio odrediti boju. d). odluka o davanju kontre, koju igrač donosi nakon što je izvođač objavio završnu licitaciju, a partner je objavio da će ili neće pratiti: 1. karte koje je izvođač kupio iz talona, 2. pozicije na kojoj se nalazi igrač u odnosu na izvođača i eventualnog partnera, 3. zastupljenosti dobrih karata ispred ili iza izvođačeva lista, 4. pozicije na kojoj je igrač koji donosi izvornu ataku, 5. eventualni partner je licitirao i odredio boju, 6. eventualni partner je licitirao i nije uspio odrediti boju, 7. partner je u poziciji igrati prema pravilima iz ovog kodeksa.  e). odluka o davanju rekontre, je zasnovana na saznanjima koje je izvođač prikupio tijekom licitacija i procjena svog lista, te akcijama kojim su se protivnici  odredili za davanje kontre.  f). odluka o davanju subkontre, koju može redom dati bilo koji partner, a preuzeti natjecatelj koji je kontrirao, je zasnovana na saznanjima koje je taj igrač prikupio, pretpostavljajući da njegovi protivnici (glede rezultata i partner), nisu raspolagali svime (rezoni koje ima taj igrač), pa je takva akcija najbolja odluka. Pregled rezona pod  a). licitacijska odluka je osnovno rezoniranje: A(as) jednako 1 rezon vrijednost rezona se povećava ili smanjuje odmah kod pregleda lista i naknadno sa svakom licitacijom odnosno akcijom protivnika ili potencijalnog partnera. Rezoni koji se vrednuju odmah:   0,5 jednako K,x;     ili    D,x,x;      ili     J,x,x,x;,

                              1 jednako A;    ili    K,D;     ili      D,J,10;    ili     J,10,9,8;,   

                              1,5 jednako A,D;     ili     A,J,x;     ili     K,J,9;   ili      K,10,x,x;    ili    D,J,10,x;,

                              2 jednako  A,K;     ili     K,D,x;   ili   D,J,10,9;   ili     J,10,9,8,7;,    

                              2,5 jednako A,K,J;   ili   K,D,10,x;     ili   D,J,9,8,7;,

                              3 jednako A,K,D;     ili      K,D,J,x;     ili       D,J,10,9,x;,  

                              3,5 jednako A,K,J,10;   ili     K,D,10,x,x;, 

                              4 jednako A,K,D,J;     ili     K,D,J,10x;   ili    D,J,10,9,8,7; 

                              5 jednako A,K,D,J,x;     ili     K,D,J,10,x,x;  

                              6 jednako A,K,D,J,x,x;     ili     K,D,J,10,x,x,x;

                              7 jednako A,K,D,J,x,x,x;     ili     K,D,J,10,x,x,x,x;.,

                              8 jednako A,K,D,J,10,9,8,7;, a dodajemo na distribuciju za balansirane listove – 1;, a za bikolorne + 1, te list bez A-sa -0,5 rezona. Rezoni koji se vrednuju u tijeku licitacije, a prema protivnicima koji su zaključili poznatu završnu licitaciju, obračunavaju se prema poziciji sa – ili + (izgledi u igri za impase ili expase). Pregled rezona pod b). odluka za pratnju je rezoniranje mogućih i vjerojatnih akcija igre: 1 rezon jednako boja koja sadržava barem 0,5 rezona za licitaciju, a klasifikacija snage rezona je:  rezon koji se ne broji - boja koju je licitirao partner ili boja koju posjedujemo kada se sigurno utvrđuje nepostojanje štiha iz te boje;, vrlo slab rezon jednako licitacijski rezon vrijednosti 0,5 ispred lista izvođača;, slab rezon jednako licitacijski rezon vrijednosti 0,5;, rezon jednako licitacijski rezon vrijednosti 1;, dobar rezon  jednako licitacijski rezon vrijednosti 1,5;, vrlo dobar rezon jednako licitacijski rezon vrijednosti 1,5 kada se nalazi iza lista izvođača ili su u talonu kupljene karte u boji rezona;, odličan rezon jednako licitacijski rezon vrijednosti 2 i više;, više od odličnog rezona jednako licitacijski rezon vrijednosti 2 i više, a izvođač je kupio u talonu karte u boji rezona;. sigurni rezon jednako karte u boji aduta, koje su štihovi.  Pregled rezona pod  c). -  f). jednako rezoniranje nakon rezoniranja: ukupan broj rezona lista u sprezi svih licitacijskih događaja, glede karata iz talona, pozicija rezona prema izvornoj ataci i izlazima ili dodavanjima u tijeku igre, te obračun svih pozicija svih rezona, prema pozicijama igre prema partneru i izvođaču.

 

Sanac  -  najveća završna licitacija u preferansu. Vrijednost igre jednako 7. Adut ne postoji. Uvijek je na redu za izvornu ataku igrač s lijeve strana izvođača. List s kojim izvođač treba ostvariti min. 6 štihova trebao bi sadržavati sve boje sa figurama tj. po min. 1,5 štopera u boji.

 

Sekcija  -  grupa igrača koja igra neovisno od bilo koje druge grupe igrača u pogledu kretanja igrača i bordova.

 

Sekvenca  -  karte u nizu ili skali, a barem tri karte (najčešće se upotrebljava kao izraz za DJ10) ili mala sekvenca kod betla (7,8 i 9).

 

Singl ili solo  -  jedna karta u boji.

 

Signalizacija (markiranje)  -  kada su u igri dva natjecatelja ili igrača zajedno protiv izvođača. Važna odrednica pravila: signalizacijom se ne smije izgubiti štih tj. kada se igra betl signalizacijom se ne smije odbaciti karta kojom se ruši izvođač. Kada je jedan od partnera signalizirao, drugi je partner u obvezi razumjeti i primijeniti dobivenu informaciju. Kada jedan od partnera pozitivno signalizira boju, drugi partner mora procijeniti je li signalizacijom potvrđena cjelovitost signalizirane boje ili samo njen dio.

 

Sjednica  -  vrijeme određeno za igru određenog broja bordova, s planiranim brojem kola, nakon čega se mogu obračunati rezultati.

 

Skviz  -  igra u zadnjim štihovima, kada je igrač pred gotovim činom, tj. što baci protivnik igrač baca suprotnu boju.

 

Subkontra  -  je licit, a natjecatelj obrane deklarira i ostaje pri odluci: izvođač koji je rekontrirao, sigurno je pogriješio i neće realizirati 6 štihova.

 

Šiken ili ništa  -  nema niti jedne karte u boji.

 

Štih za ubac  -  kada je na kraju ostalo nekoliko karata, protivnika ubacimo u štih, da odigra za nas u zadnjoj boji.

 

Štoper ili zadrška  -  jedna ili dvije karte, koje ne dozvoljavaju proboj boje protivnicima, kada igramo sanac, a da uzmu štihove u boji, koja je u našem listu u principu kratka.

 

Tempo  -  podrazumijeva se situacija, kada je poklonjeno igraču da igra iz boje, koja mu odgovara, a recimo nije skraćen za aduta. Sam izraz koji se primjenjuje, u  kartaškom žargonu, znači gubitak jednog ili više štihova.

 

Top figura  -  A i K.

 

Tref  -  završna licitacija kada je nominiran tref kao adut, vrijednosti 10. Izvođač mora ostvariti min. 6 štihova.

 

Uver betl  -  izvođač koji igra betl, ne može uzeti štih u regularnoj igri, jer za svaku protivničku kartu postoji manja. Rekontra nije dozvoljena. Iznimno neće se smatrati da natjecatelj ima uver betl ukoliko je prvi na izigravanju, a u listu nema vezanu malu sekvencu.

 

VP  -  veliki ili victory poen je vrijednost kojom se određuje odnos poretka natjecatelja nakon jednog obroka natjecanja na turnirima za pojedinačni ili momčadski plasman. VP se poeni u jednom natjecateljskom ciklusu kumuliraju, odnosno obračunavaju prema propozicijama koje odredi organizator. VP su poeni kojima se utvrđuju najbolji pojedinci ili ekipe nekog natjecateljskog događaja.

 

Visoko pozicionirani ili rangirani natjecatelj  -  je sudionik natjecateljskog ciklusa:

-              sa pojedinačnim obračunom, pozicioniran među prvom trećinom od ukupnog broja natjecatelja,

-              sa momčadskim obračunom, pozicioniran kao član ekipe zajedno s ostalim članovima, među prvom trećinom od ukupnog broja ekipa,

-              rangiran s ostalim natjecateljima svih natjecateljskih disciplina, unutar razdoblja natjecateljskog bilježenja određenog propozicijama, a među natjecateljima koji se nalaze među 10% natjecatelja od ukupnog broja  trenutno rangiranih.

Vodiči  -  su propisane pozicije sjedenja, kretanja i akcija za pojedinog natjecatelja turnirskog događaja.

-              na stolu, a određuju točno akcije i kretanje natjecatelja na pozicijama N(North), E(East) i W(West),

-              u ruci, a određuju igraču W(West) sve akcije kretanja i igranja s određenim natjecateljima i određenim setom bordova,

-              računalni, određuju za pojedini natjecateljski događaj sve potrebno, tj. koji natjecatelj treba igrati s kojim setom bordova i za kojim stolom, te se nakon ispisa postavljaju na uvid natjecatelju na poziciji N.

 

Završna licitacija ili destinacija  -  boja ili bez boje, odnosno aduta ili bez aduta utvrđena licitacijom.

 

 

 

 

 

 

 

--- 13 ---

2. Uvod

 

         1. Špil, red karata i boja

Članak 1.

 

 

Natjecateljski preferans igra se sa špilom od 32 karte, po 8 u svakoj boji. Boje po padajućem redu su:

 

Tref, Herc, Karo i Pik.

 

Karte po padajućem redu su:

As(A), Kralj(K), Dama(D), Junior, Pub ili Dečko(J), desetka(10 ), devetka(9), osmica(8) i sedmica(7).

 

         2. Natjecateljski bordovi (palete)

 

Članak 2.

 

Za svako dijeljenje koje će se igrati u tijeku jedne sjednice, osiguran je natjecateljski bord. Svaki je bord numeriran i sadrži četiri pregrade za tri lista i talon. Označeni su igrači na pozicijama  E (East), N North) i W (West). Označen je igrač koji je prvi na redu za licitaciju (otvarač licitacije), a isti je igrač i prvi na redu za izvornu ili prvu ataku, odnosno redom prema strelici smjera reda za licitaciju i igru. Zone ili refei u kojima se nalaze igrači označeni su crvenom bojom. Pregled bordova:

 

                              1.              E                 OTVARAČ             W                                                                                                                                                                                                                         svi bez refea!

                              2.              E                        N               OTVARAČ                                                                                                                                                                              svi bez refea!

                              3.        OTVARAČ             N                      W                                                                                                                                                                                             svi bez refea!

                              4.              E                 OTVARAČ             W                                                                                                                                                                                                                                                                    svi refe!

                              5.              E                        N               OTVARAČ                                                                                                                             E jednako refe!

                              6.        OTVARAČ             N                      W                                                                                                                                        W jednako refe!

                              7.              E                 OTVARAČ             W                                                                                                                                           N jednako refe!

                              8.              E                        N               OTVARAČ                                                                                                                                                                     svi bez refea!

                              9.        OTVARAČ             N                      W                                                                                                                                                                           svi bez refea!

                            10.              E                 OTVARAČ             W                                                                                                                                                                                     svi bez refea!

                            11.              E                        N               OTVARAČ                                                                                                                                                                                                                                                              svi refe!

                            12.        OTVARAČ             N                      W                                                                                                                                                               E jednako refe!

                            13.              E                 OTVARAČ             W                                                                                                              W jednako refe!

                            14.              E                        N               OTVARAČ                                                                                                                   N jednako refe!

                            15.        OTVARAČ             N                       W                                                                                                                                                                                             svi bez refea!

                            16.              E                 OTVARAČ             W                                                                                                                                                                                     svi bez refea!

                            17.              E                        N               OTVARAČ                                                                                                                                                            svi bez refea!

                            18.        OTVARAČ             N                      W                                                                                                                                                                                                                                                                                     svi refe!

                            19.              E                 OTVARAČ             W                                                                                                                                                      E jednako refe!

                            20.              E                        N               OTVARAČ                                                                                                                        W jednako refe!

                            21.        OTVARAČ             N                      W                                                                                                                                   N jednako refe!

                            22: je isto kao bord 1.i dalje se isto i redom ponavlja.

 

 

 

 

 

 

 

 

         3. Poredak stolova

Članak 3.

 

Organizator turnira određuje i zadužuje direktora da postavi stolove odnosno mjesta za igru prema prostornim mogućnostima, na način da se turnir može odvijati regularno, tj. da igrači nisu u mogućnosti primati informacije sa susjednog stola o kartama, igri ili rezultatu. Pri određivanju pozicija sjedenja igrača NORD određene su sve kompasne pozicije .

 

         4. Partnerstva-protivnici ili protivnik

 

Članak 4.

 

Za svakim stolom sjede protivnici tri strane. Ukoliko se održava turnir momčadskog natjecanja, po jedan igrač iz svake momčadi ili ekipe. Dva igrača obrane mogu se privremeno udružiti protiv izvođača, a moraju kada izvođač igra betl. Dva igrača koja su sklopila privremeno partnerstvo, kada izvođač igra u boji ili sanac, ostaju partneri do kraja igre u tom bordu, osim u slučaju da je pad izvođača potpuno izvjestan, pa se od tog trenutka igre partnerstvo ukida i svaki igrač nastupa dalje za svoj interes i protiv bivšeg partnera koji tim trenutkom igre postaje protivnik.

 

 

         5. Postavljanje natjecatelja za stolom (sekvenca, kolo, turnir, ciklus i dr.)

 

Članak 5.

 

a)  turniri koji se boduju za pojedinačni plasman:

ukoliko postoji plasman do tada, prva se postava (kolo 1.) određuje prema tom plasmanu, a ukoliko nema plasmana ždrijebom. Kolo se formira tako da bolje plasirani igrači sjedaju na poziciju NORD (N), pa kada se pozicija (N) popuni do broja stolova koji su određeni brojem natjecatelja, popunjava se pozicija (W) i na kraju i zadnja pozicija (E) na koju na zadnje stolove sjedaju natjecatelji koji nastupaju prvi puta ili nemaju plasman. Druga postava (kolo 2.) formira se iz prve postave tako da kako su se igrači postavljali po linijama u prvoj postavi, redom im se dodjeljuju pozicije sjedenja po stolovima redom od stola 1 do ukupnog broja stolova, što znači de će (N) na stolu 1. ostati na svojoj poziciji, a (N) sa stola 2. ide na poziciju (W) na stolu 1., a (N) sa stola 3. ide na poziciju (E) na stolu 1. N sa stola 4. pomaknuti će se na poziciju (N) na stolu 2. i dalje se postupak ponavlja do zadnjeg natjecatelja. Treća postava formira se na isti način kao i druga postava. Ukoliko postoji na stolu bay igrača, on se uvijek nalazi na poziciji (N) zadnjeg stola u sali, a ukoliko postoje na stolu dva natjecatelja u bay-u, oni se nalaze na pozicijama (W) i (E) zadnjeg stola u sali. Ukoliko postoji natjecatelj u bay-u, koji ne igra u kolu (za obračun računalom jednako bay stola), u slijedećem kolu uključiti će se u igru na mjesto natjecatelja koji je igrao kao zadnje postavljeni natjecatelj kola, a ukoliko je taj natjecatelj već bio u bay-u, zamijenit će se sljedećim natjecateljem redom odozdo. Jedan natjecatelj u bay-u može biti samo jednom tj. do 1/3 ukupnog broja bordova.Visoko pozicionirani natjecatelj ne može biti u bay-u. Odstupanje od postavljanja natjecatelja u bay, ili na poziciju (N ili W) moguće je radi organizacionih zahtjeva (igranje s vodičem, ne mogućnosti upisa rezultata igre i dr.).

 

 

b)  turniri koji se boduju za ekipni ili momčadski plasman:

 

1. ciklus momčadskog natjecanja:

 

Održava se kao otvoreno ili zatvoreno prvenstvo kluba, bilo kojeg broja momčadi koje nastupaju na jednoj sjednici, a u ciklusu prema utvrđenom kalendaru i propozicijama. Obračun bodova za plasman su bodovi koji se sakupljaju i pribrajaju iz sjednice do sjednice sa unaprijed utvrđenim postotkom potrebnih nastupa za plasman. Takve propozicije daju se natjecateljima na stalni uvid tijekom natjecanja i sadrže minimalno:

 

 

 

 

 

 

 

-          natjecanje počinje   _________________. i traje do ________________.2________.,

-          za plasman se boduje min. najboljih 66% nastupa,

-          tim se sastoji od najmanje 3, a najviše 4 natjecatelja,

-          tim prijavljuje i vodi kapetan tima, a svi natjecatelji tima kada tim nastupa osvajaju bodove ranga,

-          timovi osvajaju bodove na način _____________________________________,

-          tim ima naziv i pod istim se natječe kroz cijeli natjecateljski ciklus,

-          timu se može priključiti uvijek jedan rezervni igrač, koji nije natjecatelj nekog drugog tima, a ne natječe se u konkurenciji. Uz natjecatelje tima i taj će igrač osvojiti bodove ranga, koje izbori tim na tom natjecanju,

-          dva i natjecatelja jednog tima koji je započeo natjecanje, mogu istupiti iz tima., te prenijeti bodove na novoformiran tim, koji u nazivu mora promijeniti barem jedan znak. Novoformirani tim ili timovi nastavljaju natjecanje. svi natjecatelji tima koji je u konkurenciji osvajaju pokale, plakete ili dr. ukoliko su sudjelovali sa 66% nastupa,

-          pokale, plakete ili dr. će osvojiti najmanje prvoplasirani tim tj.momčad, do najviše  trećeplasiranog tima za ciklus u kojem je bilo 7 i više termina natjecanja,

-         timovi mogu dogovarati i održavati trening natjecanja između dva ili više timova, neograničen broj puta, radi treninga, ali i osvajanja rang bodova (samo za igrače koji su prisustvovali). U slučaju da na kraju natjecateljskog ciklusa dva i više tima imaju isti broj bodova, bolji će biti tim koji je bio bolji i sakupio više boljih mjesta prilikom trening susreta,

-          propozicije se mogu mijenjati i prilagođavati u tijeku natjecanja glede poboljšanja natjecanja, ali samo ako ne utječu na već postignute rezultate, a primjenjuje se nakon što ih je prihvatila većina natjecatelja.

 

2. Turnir momčadi klubova

 

 

 

Održava se kao natjecanje klupskih momčadi, gdje svi igrači jednog kluba igraju raspoređeni u ekipama, protiv ekipa druga dva kluba. Klubovi nastupaju protiv drugih klubova sa istim brojem ekipa. Primjenjuju se PMP kalkulacije ili druge kalkulacije koje je propisao organizator za više kola ili susreta. Svaka ekipa (tri natjecatelja koji igraju) ima svojeg kapetana koji u pravilu sjedi na poziciji (N), a cjelina klupske momčadi ima svojeg predsjednika.

 

3.Turnir NockOut

 

 

 

Održava se kao otvoreno ili zatvoreno natjecanje prijavljenih timova. Nakon prve postave timova koja se ždrijeba, timovi se prema rezultatima postavljaju u sale koje se sastoje od natjecatelja tri tima. Timovi igrajući s unaprijed određenim brojem kola ostvaruju pomak prema salama u kojima igraju bolje plasirani timovi. U sali (A) igraju najbolje plasirani natjecatelji, tj. prvoplasirana tri tima, u Sali (B) igraju po plasmanu timovi koji zauzimaju plasman od četvrtog do šestog mjesta i dalje redom, do broja sala na turniru + zadnja sala u kojoj sjedi tim ili timovi (1 ili 2 tima) koji su u bay-u. Timovi u bay-u su najlošije plasirani timovi, koji se u igru slijedećeg kola uključuju na poziciju zadnju za jedan tim u bay-u, odnosno predzadnju i zadnju za dva tima u bay-u, zadržavajući svoje već postignute +/- bodove. Tim u bay-u može biti samo jednom tijekom cijelog natjecanja. Kapetani timova nakon održanog kola obračunavaju rezultate igre svoga tima uz asistenciju igrača iz tima. Kapetan tima će sa drugim kapetanima timova usuglasiti rezultate svih obračuna, te predati direktoru turnira potpisanu listu obračuna za sve timove jedne sale. Lista ostvarenih +/- rezultata je službeni dokument obračunata čitko i vidljivo u predviđenim kolonama te potpisana od sva tri kapetana tima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 16 ---

 

3. Priprema i tijek

 

 

         1. Miješanje i dijeljenje

Članak 6.

 

a)  miješanje

Prije početka licitacije svaki špil treba dobro promiješati! Najpravilnije je promiješati špil, pa već promiješani špil zamijeniti sa drugim igračem za stolom i još promiješati, a trećem igraču dati na presijecanje.

 

b)  dijeljenje

Karte se moraju dijeliti licem prema dolje, pet po pet na tri kupa u smjeru igranja. Talon se  dijeli nakon prve podjele 5 + 5 + 5 (dvije karte), i nastavlja se sa dijeljenjem 5 + 5 + 5. Karte treba obvezno prebrojiti i odložiti u prostore (pregrade) u bordu (paleti).

 

c)  prisutnost natjecatelja

Dva bi igrača trebala minimalno prisustvovati miješanju i dijeljenju karata, osim ukoliko organizator ili direktor drugačije na odrede.

 

d)  ponovno miješanje i dijeljenje

     

        1. Karte pogrešno podijeljene ili izložene

 

Špil se mora ponovo promiješati ili podijeliti ako je prije nego što je posljednja karta podijeljena, dijeljenje bilo pogrešno ili je viđeno lice neke karte.

 

2. Nije bilo miješanja ili dijeljenja

 

Ne može ostati rezultat, ako je dijeljenje prethodno igrano, pa se zna položaj karata ili rezultat.

 

        3. Po nalogu direktora

 

Karte se moraju ponovo promiješati i podijeliti po nalogu direktora iz bilo kojeg razloga u skladu s pravilima.

 

e)  elektroničko miješanje i dijeljenje

Direktor će objaviti da su u bordovima promiješane i podijeljene karte, sa pripadajućom bord listom.

 

 

f)  umnožavanje borda

Ukoliko zahtijevaju uvjeti igre bordovi se mogu prirediti, umnoženi za potreban broj sala, odnosno ako tako odredi direktor u sali „A“ će se bordovi pripremiti nakon licitacije i igre, pa će se kopirati za ostale sale.

 

         2. Kontrola bordova i karata

 

Članak 7.

 

a)  smještanje borda

Kada se treba igrati bord, smješta se na sredinu stola. Igrač na poziciji NORD postaviti će bord pravilno, prema sebi i natjecateljima i tamo ostaje dok se ne završi igra.

 

b)  uzimanje karata iz borda

Svaki natjecatelj uzima list iz pregrade koja odgovara njegovoj kompasnoj poziciji: NORTH (SJEVER), WEST (ZAPAD), EAST (ISTOK). Talon se nalazi u pregradi borda TALON.

 

c)  brojanje karata lista prije igre

Svaki će natjecatelj prebrojiti svoje karte licem prema dolje, da bi bio siguran da ima točno deset karata.

 

d)  kontroliranje lista igrača 

Za vrijeme igre svaki natjecatelj zadržava pred sobom svoje vlastite karte, ne dopuštajući da se izmiješaju s kartama kojeg drugog natjecatelja. Natjecatelj ne smije dirati ničije karte osim svojih i talona po potrebi.

 

e)  vračanje karata u bord

Nakon što su svi odigrali svaki će natjecatelj vratiti svojih izvornih deset karata u pregradu koja odgovara njegovoj kompasnoj poziciji. Igrač koji je igrao s talonom vratiti će i izvorni talon u pregradu „TALON“ Vidi članak 94. 6.

Nakon što je bord postavljen u izvorno stanje, niti jedan natjecatelj ne smije bez prisutnosti direktora izvaditi niti jedan list ili talon.

 

f)  odgovornost za postupke

Natjecatelj nord je odgovoran za pravilno provođenje ovih postupaka i održavanje pravilnih uvjeta za igru za stolom. Ukoliko za stolom nema igrača North, onda je to igrač West. Vidi članak 94. 8.

 

 

 

         3. Kretanje bordova i igrača

 

Članak 8.

 

a)  direktorove upute

Organizator turnira utvrđuje propozicije, a direktor turnira daje upute igračima o kretanju bordova i igrača. Takve korisne upute mogu davati „vodiči“ istaknuti na stolu, a smješteni na poziciju South (jug) odnosno „TALON“, a posebno računalni ispis pozicija kojim se koristi igrač North.

 

b)  odgovornost za kretanje bordova

Natjecatelj Nord je odgovoran za izmjenu bordova za njegovim stolom:

     1. Timska igra: bordove odlaže ili isto radi njegov izaslanik, nakon što su odigrani na predviđeno mjesto, a prima bordove sa mjesta gdje su odloženi za igru, vodeći računa da su u slijedu s uzlaznim brojem borda.

     2. Igra za pojedinačni plasman: prihvaća bordove od igrača koji je zadužen za distribuciju bordova, vodeći računa da su u slijedu s uzlaznim brojevima, osim kod „nulte promjene“.

Igrač West je odgovoran za distribuciju seta bordova, kod turnira za pojedinačni plasman (pomak igrača i bordova kada je u sali paran broj stolova – postoji nulta promjena), prema uputama suca, vodiča istaknutog na stolu, a posebno vodiča koji posjeduje!

     3. Butler: bordove distribuira natjecatelj pozicije N ili njegov izaslanik na niži stol.

 

 

 

c)  kraj obroka igre

Općenito obrok igre je završen kada direktor da znak za početak sljedećeg obroka (vidi definicije: Natjecateljski obrok). Ukoliko za nekim stolom igra nije završena, obrok igre traje dok se igra ne završi, a ukoliko je dat znak za početak igre u sljedećem obroku, kada za nekim stolom licitacija nije ni počela, direktor će odrediti prema ovim pravilima: 1. obrok igre će se završiti poslije zadnjeg obroka (dopušta se natjecateljima naknadna igra bez kazne), 2. oduzima se pravo na igru, a unosi se rezultat koji određuje direktor prema ovim pravilima. Ukoliko igrači inzistiraju na igri, a direktor se opredijelio za 1. ili 2., a prema pravilima ovog kodeksa, direktor nema  treću mogućnost (kaznena odredba članak 94. b). se mora primijeniti na sve igrače za stolom. Natjecatelji na pozicijama sjedenja West i East mogu direktoru izjavom slaganja s njegovom odlukom, osloboditi sebe od kaznene odgovornosti.

 

 

 

d)  kraj posljednjeg kola i sjednice ili svih sjednica i turnira

Završava kada su odigrani svi bordovi i upisani svi rezultati igre bez prigovora ili nakon procedure u cedulje borda.

 

 

--- 18 ---

 

 

4. Pravila o nepravilnostima

 

         1. Postupak poslije nepravilnosti

 

Članak 9.

 

a)  upozoravanje na nepravilnost

 

     1. Za vrijeme licitacijskog roka

Na nepravilnost može upozoriti bilo koji natjecatelj za vrijeme licitacijskog roka, bez obzira da li je na redu.

     2. Za vrijeme roka za igru

Na nepravilnost može upozoriti natjecatelj koji je u igri.

 

b)  nakon ukazivanja na nepravilnost

 

     1. Pozivanje direktora

         a). kada pozvati?

Direktor mora biti pozvan čim je upozoreno na nepravilnost.

 

         b). tko može pozvati?

Pozvati direktora može svaki natjecatelj za vrijeme licitacijskog ciklusa, te natjecatelj koji je u igri za vrijeme dok se igra izvodi, a posebno natjecatelj koji smatra da je nepravilnost i potencijalna ili evidentna šteta za tog natjecatelja ili natjecatelje koji igraju kao partneri.

 

         c). pridržavanje prava

Pozivanjem direktora se pravo zadržava, ali ga druga strana ne gubi, osim kada je suglasna glede gubitka prava.

 

         d). očitovanja o nepravilnosti

Direktor će zatražiti od igrača da zabilježe sve o događaju, ukoliko presudu ne može ili ne želi donijeti odmah, a konačna arbitraža ili presuđivanje će se odrediti:

          1. neće se odrediti,

          2. nakon što je bord odigran,

          3. nakon završene sjednice,

          4. procesuiranje će se odrediti pred nadležnom i izabranom komisijom (žiri).

 

c)  preuranjen ispravak nepravilnosti

 

Svaki preuranjen ispravak nepravilnosti od samog prekršitelja, može dovesti do novog prekršaja pa se isti može podvrgnuti dodatnoj kazni i za taj prekršaj.

 

 

 

         2. Određivanje kazne

Članak 10.

 

a)  pravo određivanja kazne

 

 

Direktor jedini ima pravo odrediti kazne kada su primjenjive. Natjecatelji nemaju pravo odrediti kazne niti ih se odreći na vlastitu inicijativu.

 

b)  poništenje kazne

Direktor će poništiti kaznu koju su natjecatelji odredili bez njegovih uputa.

 

c)  izbor poslije nepravilnosti

Kada ova pravila predviđaju opciju zbog nepravilnosti, direktor će objasniti sve raspoložive opcije, a natjecatelj koji ima pravo na izbor, mora odlučiti bez savjetovanja s partnerom ukoliko partner postoji.

 

 

 

 

 

 

 

         3. Gubitak prava na kaznu

Članak 11.

 

a)  akcija nedužne strane

Pravo na kaznu može biti izgubljeno ukoliko je nedužna strana u obrani kada izvođač izvodi igru, prije nego je pozvan direktor, poduzela akciju ili akcije na štetu određivanja kazne.

 

b)  odgovornost nedužne strane za promatrača

Pravo na ispravak nepravilnosti može se izgubiti ako je na nepravilnost prvi upozorio promatrač za stolom, za čiju je prisutnost odgovorna nedužna strana.

 

c)  kazna poslije gubitka prava na kaznu

Čak i ako se izgubi pravo na kaznu po ovom članu, direktor može dosuditi proceduralnu kaznu (proceduralne kazne članak 94).

 

 

         4. Diskreciona prava direktora

Članak 12.

 

 

a)  pravo na dosuđivanje prilagođenog rezultata

Direktor može presuditi prilagođen rezultat ili rezultate i to samoinicijativno ili na traženje bilo kojeg igrača, ali samo ukoliko ga ova pravila ovlašćuju:

 

     1. Pravila ne predviđaju odštetu

Direktor će presuditi prilagođen rezultat kada procijeni da ova pravila ne predviđaju odštetu nedužnom natjecatelju  za specifični oblik narušavanja pravila koji počini protivnik ili partner.

 

     2. Nemoguća normalna igra borda

Direktor može dosuditi umjetno prilagođen rezultat ako se ne može izvršiti ispravak, koji bi omogućio da se bord normalno odigra  (čl.93).

 

b)  nema prilagođavanja za pretjerano strogu kaznu

Direktor može dosuditi prilagođen rezultat na osnovu toga što je kazna prestroga za prekršiteljevu stranu.

 

c)  dosuđivanje prilagođenog ili arbitražnog rezultata

        

     1. Umjetni rezultat

Kada se zbog prirode nepravilnosti, ne može ostvariti normalni rezultat, direktor dosuđuje umjetno prilagođeni rezultat, a prema odgovornosti za nepravilnost:

 

-                     MITCHELL ili BUTLER - jednako pripadajući rezultat oštećenim natjecateljima koji su isti ispravnom igrom trebali ostvariti, a prekršitelju se obračunava šteta u količini bodova, a ne veća od vrijednosti 5 štihova ugovora koji se igrao. Vidi definicije Prilagođen ili arbitražni rezultat 

 

-                      MOMČADSKA NATJECANJA - jednako nakon što je utvrđena nepravilnost sudac će dodijeliti rezultat nedužnoj strani, tako da se upiše rezultat koji bi ta strana ostvarila, a prekršiteljeva strana će se kazniti upisom rezultata, koji proizlazi iz odštetnog zahtjeva nedužne strane. Igraču kojem je utvrđena nepravilnost kazna ne može preći vrijednost igre u kojoj je igrač počinio nepravilnost. Vidi definicije Prilagođen ili arbitražni rezultat 

Igrač na poziciji Nord odgovoran je da se zabilježi sve glede štetnog događaja, a posebno, kada se igra turnir s ceduljama (rezultat igre vodi i bilježi svaki igrač kroz juhe i sredinu, što je ukupno 9 subjekata upisa), svaki upis tog događaja mora biti označen (uokviren), od strane svakog igrača koji je sudjelovao! Sudac neće razmatrati štetni događaj ukoliko nema precizna mjesta upisa, a može prema natjecateljima primijeniti odredbe čl.94.

 

 

     2. Pripisan rezultat

         Kada direktor dodjeli pripisan prilagođeni rezultat, umjesto rezultata

         stvarno postignuta posljedicom nepravilnosti, taj je rezultat za:

-           nedužnu stranu, najpogodniji rezultat vjerojatan bez počinjene nepravilnosti,

-           za stranu prekršitelja, najnepogodniji rezultat koji je uopće vjerojatan,

-           za treću stranu koja je pogodovala prekršajem, rezultat se ne može mijenjati.

Tako dosuđeni rezultat nije balansiran i može se dosuditi u PB (preferans bodovi) odnosno sam upis rezultata licitacije i igre odrediti će upis PB ili total - bodovi u momčadskoj igri (čl.90). Vidi definicije Prilagođen ili arbitražni rezultat. 

 

 

         5. Neispravan broj karata

 

Članak 13.

 

Kada direktor ustanovi da jedna ili više pregrada borda sadrže neispravan broj karata, ako je natjecatelj s neispravnim brojem karata izveo neki govor, direktor će dosuditi umjetno prilagođen rezultat i može kazniti prekršitelja.

 

Ako nikakav govor nije izveden, onda:

 

a)  niti jedan igrač nije vidio tuđu kartu

Direktor će ispraviti nedosljednost kako slijedi i ako tada ni jedan natjecatelj ne bude vidio koju tuđu kartu, zahtijevati će da se bord normalno odigra.

 

     1. Prijepis listova i talona

Kada raspolaže prijepisom listova, direktor će podijeliti karte u skladu sa prijepisima.

     2. Konzultacije s prethodnim igračima

Ako ne postoji prijepis, direktor će pokušati ispraviti nedostatak s natjecateljima koji su bord odigrali.

     3. Ako je bord bio neispravno podijeljen, direktor će zahtijevati ponovno dijeljenje.

 

b)  Natjecatelj je vidio tuđu kartu

Kada direktor utvrdi da jedna ili više pregrada borda sadrži neispravan broj karata i po vračanju borda u izvorni oblik procjeni:

 

     1. Dobivena je informacija nebitna

Uz suglasnost sva tri natjecatelja licitacija može početi kako bi se bord odigrao normalno;

     2. Informacija će poremetiti normalnu igru

Mora se prilagoditi rezultat, a prekršitelja se može kazniti.

 

c)  bord je odigran

Kada se poslije odigranog borda ustanovi da list bilo kojeg natjecatelja ne sadrži deset karata ili talon ne sadrži dvije karte ili nije izvorni, direktor će poništiti rezultat, a prekršitelja može kazniti.

 

 

 

         6. Nestala karta

 

Članak 14.

 

a)  list se nalazi manjkavim prije početka igre

Kada su dva lista ispravna, a nedostaje karta u trećem listu ili talonu, direktor kreće u potragu za nestalom kartom:

 

    1. Pronađena karta

Ako se karta pronađe vraća se na manjkavo mjesto.

 

    2. Karta se ne može pronaći

Ako se karta ne može pronaći, direktor rekonstruira listove i zamjenjuje manjkavi špil novim.

 

 

 

 

b)  list se nalazi manjkavim u tijeku igre

Direktor obavlja potragu za nestalom kartom:

 

1. Pronađena je karta

a).  ako je pronađena među odigranim kartama, primjenjuje se čl. 61.c).

b).  ako je karta pronađena na drugom mjestu, vrača se na manjkavo mjesto i mogu se primijeniti odredbe ovog članka, stavak 3 (dolje).

 

2. Karta se ne može pronaći

Ako se karta ne može pronaći, dijeljenje se rekonstruira i zamjenjuje se špil, a mogu se primijeniti kazne ovog članka, stavak 3 (dolje).

 

3. Moguće kazne

Smatra se da je karta vraćena u list, pod okolnostima iz stava b stalno pripadala odnosnom listu. Ona može postati „kaznena karta“ čl. 60.b). a ne igranje tom kartom može sačinjavati „renons“ čl. 61.c).

 

 

         7. Igranje pogrešnog borda

 

Članak 15.

 

a)  natjecatelji nisu prethodno igrali bord

Ako natjecatelji igraju bord koji u tekućem kolu nije njima namijenjen:

 

     1. Upisati postignuti rezultat

Direktor dozvoljava upis postignutog rezultata, ukoliko niti jedan od natjecatelja prethodno taj bord nije igrao, a to udovoljava načinu obračuna.

     2. Odrediti kasniju igru

Direktor će odrediti da igrači kasnije odigraju ispravan bord.

 

b)  jedan ili više igrača prethodno su igrali taj bord

Ako je bilo koji natjecatelj ranije igrao taj bord protiv ispravnih protivnika ili drugačije, njegov drugi rezultat na bordu se poništava, a direktor će za sve strane odrediti

 

prilagođen rezultat.

 

 

         8. Neovlaštena informacija

 

Članak 16.

 

Igrači su ovlašteni da svoje akcije zasnivaju na informacijama dobivenim legalnim govorima, igrom i ponašanjem protivnika i partnera. Zasnivanje akcije na drugačije dobivenim informacijama može biti prekršaj pravila.

 

a)  neovlaštena informacija od budućeg ili već legalnog partnera

Nakon što natjecatelj pruži svom budućem ili već legalnom partneru neovlaštenu informaciju kao: primjedbom, pitanjem, odgovorom na pitanje, vidljivim oklijevanjem, neuobičajenom brzinom, osobnim isticanjem, tonom, gestom pokretom, a posebno govorom koji nije predmet u 1. Definicije stavak Govor“ , može se smatrati da je prenijeta neovlaštena informacija, koja u postupku kasnije mora biti i dokazana. Kada je takva informacija prenijeta, a natjecatelj smatra da je prenijeta neovlaštena informacija i da time može biti oštećen, može i mora odmah od protivnika zatražiti za sebe pravo da kasnije pozove direktora. Natjecatelj koji se protivi tvrdnji protivnika i smatra da neovlaštene informacije nije bilo mora u svoju zaštitu odmah pozvati direktora, a u protivnom dozvoljava izvođaču arbitražu.

 

b)  neovlaštena informacija iz drugih izvora

Ako natjecatelj slučajno primi neovlaštenu informaciju o bordu koji igra ili koji će igrati (npr. gledanjem u tuđi list ili u karte za drugim stolom, slušanjem govora, rezultata ili primjedbi za drugim stolom), direktor se mora odmah pozvati, u prvom redu od natjecatelja koji je takvu informaciju primio.Ukoliko direktor smatra da bi takva informacija mogla utjecati na regularnost licitacije, igre i rezultata prilagoditi će rezultat.

 

 

c)  informacija preko opozvanog govora ili igre

Govor ili igru može opozvati i zamijeniti drugom nedužna strana poslije protivničkog prekršaja.

Sve informacije dobivene iz opozvane akcije za nedužnu stranu su: ovlaštene bez obzira radi li se o govoru ili igri.

 

--- 22 ---

 

5. Licitacija

 

I   ISPRAVNA PROCEDURA

 

  1. Trajanje licitacije, dogovora o pratnji i kontriranju te igri

 

 

 

Članak 17.

 

Jedan bord igra se u prosjeku 2,5 min. Ukoliko jedan natjecatelj zadržava licitaciju, igru ili na drugi način značajno usporava licitiranje ili odigravanje, potrebno je zahtijevati zaštitu vremena! Zaštita vremena traži se od strane suca, zvanjem, (ne preglasno) sudac ili direktor. Zaštitu vremena treba u pravilu tražiti: natjecatelji za stolom, a naročito natjecatelj koji je na redu!

Ø          Nakon upozorenja od jednog ili drugog natjecatelja da se razmišlja o akciji licitacije duže od 20 sek., odnosno o akciji pratnje ili kontriranja prvog pratioca koji je na redu za izjašnjavanje duže od 10 sek. i o akciji pratnje drugog pratioca koji je na redu za izjašnjavanje duže od 5 sek., mogu se primijeniti odredbe propisane: 6. Odluke o pratnji i kontriranju.

Ø          Izvođačevo upozorenje o ustezanju, koje traje duže od ovog maksimalnog vremena dozvoljenog za razmišljanje, te ukoliko to razmišljanje inicira neovlaštenu informaciju, eventualnom partneru, ne samo da povlači verbalnu opomenu, nego se može primijeniti zabrana pratnje tog natjecatelja, koju izrekom utvrđuje izvođač čl. 94 b). st. 12 b).

Ø          Uvijek i gotovo obvezno kada jedan natjecatelj komentira događaj iz prošle igre nepotrebno zadržavajući drugog ili oba natjecatelja!

 

Kada se igra turnir s pomakom natjecatelja, za cijeli set bordova se dodaje još jedna min., a za promjenu se određuju dvije min. Npr: igra nakon promjene kada je na stolu set od 4 borda, mora za drugim stolom otpočeti najkasnije 4 x 2,5 = 10 + 1 = 11 + 2 = max. 13 min..

-          Za stolom gdje se jedan ili više bordova nisu počeli igrati, sudac će dopustiti igru nakon odigranog kola, vodeći računa da se zauzme kolona na cedulji borda za upis događaja, koji će se odigrati naknadno. Ukoliko igrač na poziciji NORD inzistira na odigravanju protivno odluci suca kazniti će se bez mogućnosti oprosta kazne prema čl. 94. b). st. 10. Ukoliko na igranju tog borda ili bordova inzistira drugi i natjecatelj, upitati će se natjecatelj na poziciji NORD za odgovornost, pa ukoliko igrač NORD prihvaća licitaciju koja još nije počela kazniti će se oba natjecatelja prema čl. čl. 94 b).

 

 

 

  2. početak licitacijskog roka

 

Članak 18.

 

Licitacijski rok za dijeljenje počinje kada igrač izvede govor, koji se odnosi na to dijeljenje. Čak i kada nije bilo govora, licitacijski rok za stranu počinje kada igrač koji je na redu da govori, pregleda karte.

 

b)  prvi govor

Natjecatelj koji je na bordu označen kao natjecatelj koji prvi govori mora početi s licitacijom (natjecatelj je označen strelicom i daljnjim pravcem licitacije).

 

c)  karte iz pogrešnog pretinca borda (druga linija igre)

Ako igrač uzme karte iz pogrešne linije igre, pregledavši ih direktor će poništiti bord i dodijeliti prilagođen rezultat i kaznu za prekršitelja.

 

 

 

 

 

d)  kraj licitacijskog roka

Licitacijski rok je završen kada:

Jedan od natjecatelja izlicitira licitacionu završnu licitaciju, jedan od natjecatelja izlicitira najvišu „igru“, jedan od natjecatelja izlicitira „betl“, a nema licitacije „sanac“, jedan od natjecatelja izlicitira „sanac“, ili su sva tri natjecatelja licitirali pass.

 

 

         3. Licitacije

 

Članak 19.

 

a)  ispravna forma

Licitacije se smatraju: 1. redovne, 2. igra i 3. betl ili sanac.

Licit mora imenovati početnu redovnu završnu licitaciju 2(dva). Licit „igra“ imenovati će jednu od moguće završne licitacije (2, 3, 4 ili 5), a natjecatelj se odriče prava na talon. Svaka licitacija „igra“ isključuje nastavak licitacije u kojoj se vodi borba za talon. Licit „betl“ ili „sanac“ su licitacije koje se izjavljuju izrijekom i isključuju licitacije u redovnom slijedu i licitacije „igra“

 

b)  nadomještanje licitacija

Licit nadomješta prethodni licit ako je veći za jednu završnu licitaciju ili isti licit ukoliko je rečen od natjecatelja koji je prvi licitirao ili isti licit ukoliko je rečen od natjecatelja koji je drugi licitirao kada je prvi odustao od licitacije.

Natjecatelj koji je tijekom licitacije jednom passirao, ne može se ponovo aktivirati u licitacijski ciklus.

 

c)  nadomještanje licitacija igra

Igra je licitacija drugog ranga i isključuje sve licitacije prvog ranga (redovne licitacije). Prva izrečena (licitirana) igra može biti završna licitacija 2, 3, 4 i 5., a druga izrečena (licitirana) igra ne može biti završna licitacija 2, a uključene su završne licitacije 3, 4 i 5., a treća izrečena (licitirana) igra ne može biti završna licitacija 2 i 3, a uključene su završne licitacije 4 i 5. Natjecatelja koji je prvi izrekao (licitirao) igru, dužan je obznaniti i završnu licitaciju, a drugi ili treći natjecatelj će redom obznaniti (licitirati) svoje igre samo ako su većeg ranga. Za igre manjeg ranga koriste se isključivo: 1. definicije stavak Govor - manja igra. Za igre istog ranga koriste se isključivo: 1. definicije stavak Govor – dobra. Kada igrač koji je na drugom ili trećem mjestu objavio igru ne znajući da ima zajedničku igru s natjecateljem koji je istu igru objavio prije njega, a na redu je za licitaciju odmah iza natjecatelja koji ima ispred njega zajedničku igru, govordobra može odmah zamijeniti s govorom - kontra!

 

d)  nadomještanje licitacija betl ili sanac

Licitacije betl ili sanac su licitacije trećeg reda, koje se izjavljuju izrijekom. Ovakve licitacije ukidaju licitacije prvog i drugog reda, te se postavljaju na bordu kao završne licitacije, a licitaciju betl ukinuti će licitacija sanac. Ukoliko je netko licitirao prije licitacije ovog trećeg reda, igru iz drugog reda licitacijskog ciklusa  „igra“, taj natjecatelj ili natjecatelji ne smiju obznaniti koje je završne licitacije ta igra ili igre.

 

 

         4. Govori

 

Članak 20.

 

Govori su dijelovi ili produžene licitacije koje se direktno ne smatraju licitacijom. 1. Definicije stavak Govor određuju točan izbor govora koji se može koristiti, a podrazumijeva govore:

 

a)  pass ili dalje

Uvijek kada natjecatelj koji je na redu ne želi aktivno licitirati, sudjelovati ili pratiti, kontrirati ili rekontrirati, a natjecatelj upotrebljava i govore: dobro ili u redu, moja je igra manja, ne idem ili ne pratim, ne kontriram ili dalje i drugi govori istog značenja koji se ne mogu dovesti u koliziju sa čl. 16. st. a).

 

b)  natjecatelj želi aktivno sudjelovati u licitaciji ili nastavku licitacije

Uvijek kada je na redu natjecatelj koji želi aktivno sudjelovati u licitaciji koristiti će govore:

   1. redovna licitacija

Kada smo bili prvi na redu i licitirali dva, nakon protivničkog ili protivničkih licitacija, ja bi ili uzimam ili mogu ili isto .

   2. licitacija „igra“

Kada smo drugi ili treći na redu: i ovdje igra ili isto igra ili druga ili treća igra

   3. licitacije s direktnim izričajem ili licitacije trećeg reda

Kada smo na redu, a natjecatelj prije nas je licitirao betl ili sanac istu završnu licitaciju ne možemo ponoviti. Nakon betla možemo licitirati sanac.

 

c)  pratnja

 

1. Natjecatelj koji je prvi na redu za govoriti, nakon što se zna koju će završnu licitaciju izvođač igrati izjašnjava se:

1. idem   ili   2. ne idem  ili   3. kontra,

 

 

a ostali govori su najstrože zabranjeni i podliježu sankcioniranju kaznenih odredbi prema čl. 94. b).

 

2. Natjecatelj koji je drugi na redu

Sljedeći natjecatelj koji je na redu nakon što je igrač ispred njega licitirao (govorio) 1 ili 2, licitirati će (govoriti)

1. idem    ili    2. ne idem    ili     3. skupa (zajedno)    ili   4. kontra,

 

3. Natjecatelj koji je ponovno na redu

Ukoliko je taj natjecatelj prvom licitacijom (govorom), govorio 1. (idem), a drugi igrač 2. ne idem, taj natjecatelj dalje može licitirati (govoriti)

 

1. skupa (zajedno)  ili  2. kontra.

 

d)  udruženi natjecatelji ili partneri  

Kada se nastavkom licitacije (govorima)  1. ne idem i skupa (zajedno) ili 2. idem i idem   ili 3. idem i ne idem i skupa (zajedno)  ili  4. kontra bilo kojeg igrača, stvore uvjeti udruživanja, natjecatelji nastupaju zajedno protiv izvođača.

 

 

         5. Blef

 

Članak 21.

 

Legalne blef kalkulacije

Licitacije koji su pokrenute od strane nekog natjecatelja, kada su u suprotnosti s ovim pravilima, mogu biti legalno upotrijebljene:

 

a)  radi nemogućnosti da se legalnom licitacijom postigne povoljan rezultat za natjecatelja. Natjecatelj zaustavlja licitaciju na destinaciji koja nije u duhu ovih pravila i prepušta protivniku izbor za odluku što će igrati. Nakon uzimanja talona, očekujući povoljniji rezultat ukoliko još uspije i kontrirati, umjesto da sam igra, je ispravna i legalna akcija u licitaciji. Kada je jedna boja podijeljena među natjecateljima koji se nadmeću, a eventualni partner ne posjeduje tu boju, mora prepoznati tako izvedenu licitaciju s blefom. Zapravo eventualni partner može i treba prepoznati blef, a izvođač ne!

 

b)  radi ostvarivanja povoljnog rezultata za svoj tim ili ekipu, natjecatelj namjerno licitacijom sprečava natjecatelja drugog tima ili ekipe ostvariti povoljniji rezultat od vlastitog pada. Na primjer: pik igra čak ukoliko je kontrirana, protivniku donosi 180 poena, a tref ili sanac na refeu protivniku donosi 280 poena.

 

c)  svaka licitacija izvedena s legalnim blefom podložna je presuđivanju u korist eventualnog partnera, ukoliko je izvedena neprepoznatljivo i na štetu partnera, pa će se primijeniti odredbe čl. 94 st. b). 3

 

 

 

 

Nelegalne blef kalkulacije, prema betlu

a) .. blef nije pokretanje licitacije prema betlu i zaustavljanje u boji duljine, a bez 4,5 rezona. Primijeniti će se odredbe čl. 94 b). 2. st.b).

 

Legalne blef kalkulacije, prema betlu

a) .. blef nije pokretanje licitacije prema betlu i zaustavljanje u bojama duljina, a sa 4,5 rezona. Natjecatelj ima bikolorni list, koji podržava dvije mogućnosti. Licitacijama svojih protivnika natjecatelj dobivajući informacije, odlučuje kojoj opciji će se prikloniti.

 

--- 25 ---

 

II    KONTRE, REKONTRE I SUBKONTRE

 

         1. Kontre

 

Članak 22.

 

a)  u boji ili sanac

Nakon što je jedan od natjecatelja obrane dao kontru, obvezao se sakupiti s partnerom ukupno 5 štihova, a vrijednost igre se udvostručuje. Pravo davanje kontre natjecatelji ostvaruju redom prava na licitaciju (govor). Natjecatelj koji je dao kontru bilježi ½ vrijednosti igre. Iznimno od pravila redoslijeda davanja kontre može odstupiti natjecatelj koji je kao prvi deklarirao da neće pratiti izvođača, kada je sljedeći natjecatelj došao, natjecatelj koji se deklarirao: kao ne idem ili ne pratim može se aktivirati licitom „kontra“. Licit je legalan i igra može početi, osim u slučaju de se sada drugi partner opredijeli preuzeti tako danu kontru, preuzimajući vrijednosti koje proizlaze, što mu ovaj članak dopušta, a po potrebi direktor će pojasniti primjenu ovih pravila.

 

b)  na betlu

Na betlu natjecatelj koji je dao kontru, vrijednost igre udvostručuje. Pravo davanja kontre natjecatelji ostvaruju  redom prava na licitaciju (govor). Natjecatelj koji je dao kontru bilježi punu vrijednost igre.

 

 

         2. Rekontre i subkontre

 

Članak 23.

 

 

Izvođač je nakon licitirane (izgovorene) kontre jednog od pratioca u prilici i u pravu udvostručiti do tada već dvostruku vrijednost igre, licitacijom (govorom) rekontra. Glede kalkulacija sa štihovima isto kao da nije bilo kontre. Iznimno se ne smije rekontrirati s uver betlom (vidi 1. Definicije stav Uver betl).

 

Svaki natjecatelj ukoliko je izvođač rekontrirao može dati subkontru. Izvorno pravo na subkontru ima natjecatelj koji je dao kontru.Ukoliko je subkontru dao natjecatelj koji nije kontrirao, drugi natjecatelj ima pravo preuzimanja tako dane subkontre sa količinom vrijednosti igre pri prolazu ili padu. Natjecatelj koji je zadržao subkontru ili natjecatelj koji je preuzeo pravo na subkontru bilježi dvostruku vrijednost igre u odnosu na rekontru, što je osmerostruko povećanje u odnosu na izvornu vrijednost igre. Kao kod kontre natjecatelj koji je subkontrirao upisati će ½ vrijednosti igre, a kod betla punu vrijednost igre.

 

 

III   NEISPRAVNOSTI U POSTUPKU

 

         1. Nepravilan pass, nastala je šteta

 

Članak 24.

 

Natjecatelj ne može povući licitaciju i zamijeniti ga drugim govorom, a da se ne pretpostavlja šteta.

 

a)  ispravak govora natjecatelj pokušava izvesti dok drugi natjecatelji koji je na redu nije govorio

Direktor dozvoljava ispravak, a ukoliko natjecatelj postane član obrane, moguće su primjene kaznenih odredbi.

 

 

 

b)  ispravak govora natjecatelj pokušava izvesti dok je drugi natjecatelj govorio

Direktor će dozvoliti ispravak govora ukoliko je natjecatelj koji je bio na redu izveo govor pass. Igrač koji je propustio legalno pravo na licitaciju, po odobrenju direktora može licitirati samo licitacije II i III-čeg reda, a zabranjene su licitacije I-og reda (redovne licitacije s kupnjom talona). a ukoliko natjecatelj postane član obrane moguće su primjene kaznenih odredbi prema čl. 27.

 

c) ispravak govora igrač pokušava izvesti kada su oba igrača iza njega govorili

Direktor neće dozvoliti ispravak govora.

 

 

         2. Odložena ili odigrana karta, a licitacija traje.

 

Članak 25.

 

a)  ukoliko je natjecatelj izložio kartu ili karte za vrijeme dok licitacija traje

        Direktor će dopustiti nastavak licitacije pa:

      - natjecatelj je postao izvođač, nema štete

      - natjecatelj je postao član obrambene ekipe, primijeniti će se odredbe čl. 51.

 

b)  ukoliko je igrač izložio kartu prije završnog govora

      1. Direktor će dopustiti govor izvođaču, a na partnere se može primijeniti odredba čl. 51.,

      2. Direktor će primijeniti odredbe čl. 88.e). (diskreciona prava), ukoliko se radi o natjecatelju obrane.

 

 

         3. Legalne i nelegalne izmjene govora

 

Članak 26.

 

a)  neposredan ispravak nehotičnog govora

Natjecatelj može svoj nehotičan govor zamijeniti namjeravanim, ali samo ako to učini ili pokuša učiniti bez pauze za razmišljanje. Ako je legalan, njegov posljednji govor ostaje i nema kazne; ako je nelegalan, govor postaje podložan primjeni odgovarajućeg člana ovih pravila.

 

b)  prekasni ili namjeran ispravak

         Ako je govor zamijenjen, a stav „a)“ se ne da primijeniti;

      1. Zamjena govora oproštena

Zamijenjen govor se može prihvatiti (tretirati ga kao legalni) ukoliko ga prihvate oba protivnika; pa tada drugi govor postaje legalan i licitacija se nastavlja bez kazne. Ukoliko je prekršiteljev desni protivnik izveo govor prije nego je skrenuta pažnja na prekršaj, direktor će zaključiti da je licitacija nastavljena, pa ne postoji razlog za kaznu.

 

      2. Zamjena govora nije oproštena

Direktor će odrediti da je prvi govor legalan, a desni natjecatelj koji je na redu mora licitirati dalje u slijedu. Ukoliko natjecatelj koji je izveo nelegalan govor postane član obrane, može se primijeniti čl. 27.

 

 

         4. Opozvan Govor

Članak 27.

 

Kada je govor opozvan bilo da je dopuštena zamjena drugim govorom ili je govor izveden nelegalno ispod licitacijskih pravila ili je drugi govor postao nelegalan, a natjecatelj taj govor nije mogao u kasnijoj licitaciji specificirati kao legalan govor, direktor će odrediti ukoliko taj natjecatelj postane član obrane kaznenu odredbu: naročite zabrane izvorne atake u boji prekršaja, a uputiti će natjecatelje na kazne u nastavku igre kao: zabrana izlaska u boji prekršaja za natjecatelja koji je u kazni dok zabrana traje (odlučuje izvođač za partnera prekršitelja, a dok drugi natjecatelji nisu igrali u toj boji)!

 

 

 

         5. Blef koji nije dozvoljen (glupost)

 

Članak 28.

 

Natjecatelju koji je licitacijom poduzeo akciju, koja prema ovim pravilima nema nikakvo uporište, a nakon utvrđenih i potvrđenih činjenica dosudit će se prema čl. 94 st. b). 3. st. b). (diskreciona prava) u pogledu utvrđivanja visine štete, kaznena mjera obeštećenja svih sudionika kojima je nanesena šteta.

Preciznije: natjecatelj nema boju prema kojoj je licitacijom krenuo, nema rezone s kojima bi pokušao igrati sanac, a nema luzerski list s kojim bi pokušao igrati betl tj. nema ništa, pa ostaje da ima samo „glupost“!

a)  Partner: nastala je šteta za partnera, jer je pozvao ili i kontrirao.

b)  Izvođač: nastala je šteta za izvođača, jer temeljem licitacija je donio pogrešne odluke, koje su utjecale na rezultat u licitaciji, taloniranju ili igri.

 

Posebno se naglašava ovom odredbom:

Izvođač se može obeštetiti samo ukoliko se licitacijska akcija natjecatelja obrane proglasi kao: „GLUPOST

Odrednica ovih pravila je čuvar dobre igre u preferansu i postavljena je kao zaštita da se za:

natjecateljskim stolom ne može igrati ANTIPREFERANS!

 

 

--- 27 ---

 

III    NEDOVOLJAN LICIT

 

         1. Nedovoljna licitacija

Članak 29.

 

Direktor će svaki nedovoljni licit proglasiti nelegalnim, a natjecatelju koji je izveo nedopušten govor dozvoliti legalan licit. Direktor je obvezan primijeniti svoja diskreciona prava ukoliko natjecatelj pokušajem zamjene nelegalnog s legalnim licitom, oduzme licitacijska prava nedužnim stranama. Ukoliko je dozvoljena zamjena nelegalnog licita s legalnim, a nije nastala šteta za nedužne strane, pa taj natjecatelj postane članom obrane primijeniti će se odredbe čl.26.

 

 

IV    GOVOR IZVAN SLIJEDA

 

         1. Govor smatran u slijedu

 

Članak 30.

 

a)   na redu je prvi natjecatelj nakon poništenja nelegalnog govora

Kada je odlukom direktora lijevi igrač izgubio pravo govora, igrač koji je na redu dužan je licitirati u slijedu vežući svoj licit na legalan zadnji licit.

 

b)   na redu je drugi igrač nakon poništenja nelegalnog govora

Ukoliko je prvi natjecatelj legalno govorio, drugi natjecatelj mora nastaviti s licitacijom u slijedu, a ukoliko je prvi natjecatelj nakon nelegalnog govora, nelegalno licitirao direktor će licitaciju postaviti određujući mjesto nastavka legalnog licitacijskog ciklusa ili će primijeniti svoja diskreciona prava, a igrači koji su izveli nelegalne govore ukoliko postanu natjecatelji obrane primijeniti će se odredbe čl.26.

 

 

 

         2 Postupak poslije govora izvan slijeda

 

Članak 31

 

Govor izvan slijeda se poništava, a licitacija se vrača na natjecatelja koji je bio na redu govoriti. Ukoliko igrač koji je govorio izvan slijeda, nije u mogućnosti ponoviti nedozvoljeni govor kada dođe na red, direktor će primijeniti odredbe čl. 27.

 

 

         3. Pass izvan slijeda

 

 

Članak 32.

 

Kada je govor pass izvan slijeda, poništen a natjecatelj koji je izveo govor izvan slijeda pass je isto ponovio došavši na red za legalnu licitaciju; nema kazne.

 

a)  prihvaća se promjena govora

Natjecatelj koji je izvan slijeda izveo nelegalan govor pass, a oba natjecatelja prihvaćaju i dozvoljavaju promjenu govora, kada to isto taj natjecatelj može ostvariti u legalnom slijedu, igrač koji promjeni govor nema kazne, a promijenjen govor postaje legalan. Ukoliko direktor procjeni da su natjecatelji predvidjeli okolnosti pod kojima je promijenjen govor na bilo koji način pogodovao u smislu pribavljanja neovlaštenih informacija natjecatelju koji je zamijenio licitaciju pass sa drugim govorom osim pass, direktor će glede svojih diskrecionih prava prilagoditi rezultat.

 

b)  ne prihvaća se promjena govora

Bilo koji natjecatelj se očitovao o neprihvaćanju promijene govora; direktor će odrediti nastavak licitacije zabranjujući natjecatelju koji je govorio izvan slijeda govoriti (pass postaje naknadno legalan govor). Ukoliko natjecatelj kada je legalno došao na red da licitira i izvede neki drugi govor osim pass; direktor će poništiti taj govor. Ukoliko taj natjecatelj postane član obrane moguće su primjene odredbi čl. 27.

 

 

         4. Licitacija izvan slijeda

 

Članak 33.

 

Svaka licitacija izvan slijeda je nelegalan govor. Direktor će odrediti poništenje govora. Licitirati mora natjecatelj na kojem je red za licitaciju. Ukoliko natjecatelj koji je licitirao izvan slijeda, kada dođe na red uspije ponoviti govor (nije zamijenjen licitacijom pass ili drugim govorom), nema kazne. Ukoliko taj natjecatelj nije mogao ili nije želio ponoviti licit izvan slijeda direktor može ukoliko se nakon završene licitacije utvrdi moguća šteta za bilo kojeg od preostala dva natjecatelja, dodijeliti prilagođen rezultat. Natjecatelj koji je izveo govor izvan slijeda i time počinio potencijalnu grešku prijenosa neovlaštene informacije i ukoliko postane natjecatelj obrane, slijedi primjena kaznenih odredbi čl. 94 st. b). c) 4 b).

 

 

         5. Kontra ili subkontra izvan slijeda

 

Članak 34.

 

Kontra ili subkontra su liciti, odnosno zadnji liciti prije početka igre. Red za davanje kontre pripada natjecatelju desno od izvođača. Ukoliko taj natjecatelj svoje pravo prenese na drugog pratioca riječima, gestom ili čekanjem, pravo na davanje kontre ili subkontre postaje legalno. U protivnom direktor će odrediti nakon što se raspitao o vremenu u kojem je prvi pratilac dao kontru izvan slijeda, da se kontra:

a) potvrdi kao legalna, ili b) ukine kao ilegalna i dodjeli natjecatelju koji je na redu glede izbora davanja kontre ili subkontre.

Osim reda davanja kontre, natjecatelj koji je dao kontru kada je njegov partner dao subkontru, istu uvijek može preuzeti uz sve vrijednosti koje proizlaze iz licitacije.

 

 

         6. Istovremeni govori

Članak 35.

 

Ukoliko natjecatelj sa drugim natjecateljem izvede istovremeni (simultani) govor, ispravan je govor igrača koji je bio na redu govoriti, a natjecatelju koji je istovremeno i nelegalno govorio, može bez kazne nastaviti sa licitacijom ukoliko je sljedeći govor u slijedu, a ukoliko je izmijenjen licitacijom pass; a natjecatelj postane članom obrane direktor će primijeniti odredbe čl. 27.

 

         7. Zadržavanje prava na govor

 

Članak 36.

 

 

Niti jednom natjecatelju se zbog bilo kojeg prekršaja ili događaja ne može osporiti pravo na govor.

 

 

         8. Nedopušten govor oprošten

 

Članak 37.

 

Kada nakon bilo kojeg nedopuštenog govora koji su do sada navedeni, prekršiteljev desni protivnik izvede govor prije nego je određena kazna; nema kazne za nedopušten govor. Iznimno treći natjecatelj koji nije govorio ili mu je uskraćena mogućnost govora, mora i može govoriti, a ukoliko je nastala šteta zbog oprosta, direktor će prilagoditi rezultat.

 

 

--- 29 ---

 

6. Odluke o pratnji i kontriranju

 

1. Odluka o pratnji prvog pratioca

 

Članak 38

 

Odluku o pratnji donosi natjecatelj izrijekom, kako utvrđuju ova pravila. Odluka se donosi odmah! Ova pravila naročito preporučaju svakom natjecatelju koji je vidio i prema licitacijama i svom listu utvrdio vrijednosti karata iz talona, donošenje odluke: „Pratit ću ovu i ovu boju ili sanac, a neću pratiti ovu i ovu. Ili pratit ću sve što je izvođaču preostalo nakon licitacije igrati! Ili naprosto neću pratiti ništa, osim naravno betla“! Zapravo vrijeme dok razmišlja izvođač što će igrati treba simultano iskoristiti za svoju odluku i prvi eventualni pratilac! Ukoliko je bila licitirana igra naravno da se i vrijeme za razmišljanje podrazumijeva s tim u skladu, osim ukoliko je igra očekivana. No, taj natjecatelj smije potrošiti razmišljajući samo do 10 sek. To vrijeme je više nego dovoljno za odluku:

 

pratiti ili ne pratiti!

 

Izvođač je primijetio da natjecatelj sanjari i upozorit će ga izrijekom: „Znate li da ste na redu i sl.“!

 

           Utrošiti 9 sek. pa objaviti: ne pratim je nepristojno ponašanje! Vidjeti: Norme ponašanja.

           Nakon isteka od 10 sek. Izvođač može zabraniti pratnju izrijekom:

 

Ne možete sudjelovati u igri“!

 

 

 

Prvi pratilac se protivi odluci izvođača!

 

Ukoliko je pozvan sudac:

a)    raspitat će se o vremenu razmišljanja kod trećeg natjecatelja.

b)  treći natjecatelj potvrđuje izvođačevu odluku o zabrani pratnje (time potvrđuje da se odluka o ne pratnji donosila duže od 10 sek.) i time je za suca bez kaznenih mjera postupak završen te je potvrđen izvođačev zahtjev.

c)   treći natjecatelj tvrdi da je vrijeme za razmišljanje trajalo manje ili značajno manje. Sudac dozvoljava nastavak izjašnjavanja o pratnji, a treći natjecatelj može dalje odlučiti o bilo kojoj svojoj akciji. Ukoliko taj natjecatelj kontrira, sudac će ukoliko postoje elementi neovlaštene informacije tj. natjecatelj koji je bio prvi na redu, a u listu posjeduje rezone za pratnju i to je prenio tom neovlaštenom informacijom trećem natjecatelju, tj. upravo proglašenom partneru na znanje, što je taj natjecatelj i iskoristio. Sudac će donijeti odluku iz dijela svojih diskrecionih prava što podrazumijeva opomene ili će samo primijeniti čl. 94. b). st. c). 1.

 

 

2. Odluka o pratnji drugog pratioca

 

Članak 39

 

Odluku o pratnji donosi natjecatelj izrijekom, kako utvrđuju ova pravila. Odluka se donosi odmah! Ova pravila naročito preporučaju svakom natjecatelju koji je vidio i prema licitacijama i svom listu utvrdio vrijednosti karata iz talona, donošenje odluke: „Pratit ću ovu i ovu boju ili sanac, a neću pratiti ovu i ovu. Ili pratit ću sve što je izvođaču preostalo nakon licitacije igrati! Ili naprosto neću pratiti ništa, osim naravno betla“ i ukoliko dođe pratiti prvi pratilac neću pratiti ili ću tek tada pratiti! Zapravo vrijeme dok razmišlja izvođač što će igrati, a prvi pratilac da li će pratiti treba, simultano iskoristiti za svoju odluku! Ukoliko je bila licitirana igra naravno da se i vrijeme za razmišljanje podrazumijeva s tim u skladu, osim ukoliko je igra očekivana. No, taj natjecatelj smije potrošiti razmišljajući samo do 5 sek. To vrijeme je više nego dovoljno za odluku:

 

pratiti ili ne pratiti!

 

Izvođač je primijetio da natjecatelj sanjari i upozorit će ga izrijekom: „Znate li da ste na redu i sl.“!

 

           Utrošiti 4 sek. pa objaviti: ne pratim je nepristojno ponašanje! Vidjeti: Norme ponašanja.

           Nakon isteka od 5 sek. Izvođač može zabraniti pratnju izrijekom:

 

Ne možete sudjelovati u igri“!

 

Drugi pratilac se protivi odluci izvođača!

 

Ukoliko je pozvan sudac:

a)    raspitat će se o vremenu razmišljanja kod prvog pratioca.

b)   prvi pratilac potvrđuje izvođačevu odluku o zabrani pratnje (time potvrđuje da se odluka o ne pratnji donosila duže od 5 sek.) i time je za suca bez kaznenih mjera postupak završen te je potvrđen izvođačev zahtjev.

c)  prvi pratilac tvrdi da je vrijeme za razmišljanje trajalo manje. Sudac dozvoljava nastavak izjašnjavanja o pratnji. Ukoliko taj natjecatelj izjavi da ne prati, a prvi pratilac ga pozove na zajedničku pratnju, sudac će ukoliko postoje elementi neovlaštene informacije tj. natjecatelj koji je bio drugi na redu, a u listu posjeduje rezone za pratnju i to je prenio tom neovlaštenom informacijom prvom pratiocu, tj. upravo proglašenom partneru na znanje, što je taj natjecatelj i iskoristio. Sudac će donijeti odluku iz dijela svojih diskrecionih prava što podrazumijeva opomene ili će samo primijeniti čl. 94. b). st. c). 1.

 

 

3. Odluka o kontri prvog pratioca

 

Članak 40

 

Odluku o kontri donosi natjecatelj izrijekom, kako utvrđuju ova pravila. Odluka se donosi po mogućnosti odmah! Ova pravila naročito preporučaju svakom natjecatelju koji je vidio i prema licitacijama i svom listu utvrdio vrijednosti karata iz talona, donošenje odluke: „Kontrirat ću ovu i ove boje ili sanac, a neću kontrirati ovu i ovu boju ili sanac. Ili kontrirat ću sve što je izvođaču preostalo nakon licitacije igrati! Kontrirat ću betl. Ili naprosto neću kontrirati ništa“, pa će izreći:

 

kontra ili dalje!

 

Izrijekom dalje natjecatelj i prvi partner stavlja na znanje partneru da može sada izabrati svoju legalnu opciju. Natjecatelj se ustezao dajući na znanje partneru: „Imam više tj. veću snagu lista nego što sam objavio pratnjom pa, je moguća i kontra, ali …“. Ustezanjem je prenesena partneru neovlaštenu informacija! Takvu informaciju partner ne bi trebao koristiti no, ukoliko kontrira, a da nema posebne dodatne uvjete i ukoliko je izvođač pozvao suca, sudac će primijenit iz dijela svojih diskrecionih prava odluke i odredbe iz čl. 94. b). c) 1.

 

4. Odluka o kontri drugog pratioca

 

Članak 41

 

Odluku o kontri donosi natjecatelj izrijekom, kako utvrđuju ova pravila.

 

 

kontra ili možemo igrati (dalje)!

 

a).  Drugi pratilac kontru daje samostalno

b).  Drugi pratilac kontru daje nakon što je prvi pratilac prepustio taj izbor njemu.

c).  Ukoliko davanje kontre tog natjecatelja bude ishitreno ili bez navoda o prepuštanju izbora od prvog pratioca, prvi pratilac tako danu kontru može preuzeti, kao i sve što proizlazi iz pravila.

 

 

5. Odluka o subkontri prvog pratioca

 

Članak 42

 

Nakon što je izvođač dao rekontru prvi pratilac može prema ovim pravilima izrijekom objaviti:

 

subkontra

 

Ustezanje prvog pratioca duže od uobičajenog vremena da se izrijekom:

 

dalje ili može igra

 

obznani da nije već sve rečeno, može biti predmetom presuđivanja:

a).  ukoliko se potvrdi da je ustezanjem prenijeta neovlaštena informacija partneru koji je kontrirao.

b).  ukoliko se potvrdi da je ustezanjem prenijeta neovlaštena informacija partneru: „Dodatna snaga lista nakon pratnje i kontre pa, rekontre izvođača, može prihvatiti i subkontru“.

c).  natjecatelj se ustezao isključivo da partner subkontrira i preuzme rizik dobivene rekontre.

 

 

6. Odluka o subkontri drugog pratioca

 

Članak 43

 

Nakon što je izvođač dao rekontru, a prvi pratilac nije subkontrirao prema ovim pravilima izrijekom može objaviti:

subkontra

 

a).   kontru je dao drugi pratilac je legalna akcija

b).  kontru je dao prvi pratilac i to je sada ilegalna akcija prema partneru, a legalna prema izvođaču, te ju partner koji je kontrirao može preuzeti, zajedno sa svim što iz te subkontre proizlazi.

 

 

7. Izvođačeva odluka o zabrani pratnje prvog ili drugog pratioca

 

Članak 44

 

Izvođač je natjecatelj sudionik turnira i nije osoba koja može donositi turnirske ili druge odluke u nadležnosti direktora turnira tj. suca! Izvođačeva odluka da se zabrani pratnja pratiocu koji se ustezao trošeći vrijeme za razmišljanje više od dopuštenog, a koje je prema ovim odredbama prešlo vremensku granicu, uvijek podliježe kao i sve sporne činjenice presuđivanju. Zapravo odredbe o zabrani pratnje su zaštitna mjera, protiv pojedinih igrača (natjecatelja), koji nisu stekli dovoljno saznanja o športskom tj. korektnom ponašanju u preferansu. Izvođači su također sudionici turnira, koji nikada ne bi smjeli zloupotrijebiti ovu odluku koju im daju odredbe kodeksa na raspolaganje.

 

 

Ovaj kodeks u dijelu: Norme ponašanja predviđa kako trebaju suprotstavljene strane komunicirati, a direktor turnira kojega je postavio i ovlastio organizator, ponovljena i posebno učestala nešportska ponašanja zabilježit će u klupsku ili drugu knjigu nivoa na kojem se održava natjecanje.

 

 

8. Kontrom je oštećen partner natjecatelja koji nije kontrirao

 

Članak 45.

 

Kada se natjecatelj izjasnio da prati izvođača, a njegov partner je kontrirao i kontra nije uspjela:

 

a).  Kontra ne podliježe kazni

Pozicije karata su tako postavljene da partner koji je kontrirao s dovoljno rezona i snagom lista, kada je opravdano pretpostaviti da je kontra opravdana, ali radi navedenog nije uspjela. Još za eventualnu sudačku odluku treba pretpostaviti da su i ostali natjecatelji na liniji igre trebali ili su bili u poziciji kontrirati. Nema štete za partnera koji je ostao bez pripadajućih štihova.

b).  Kontra podliježe kazni

Jedan od partnera koji su se izjasnili o pratnji, oštećen je od svog partnera koji je kontrirao. Kontriranje bez rezonskog osnova je prekršaj koji se sankcionira! Sudac će prema čl. 94 st. b). c). 5. (diskreciona prava) dodijeliti bodove za izgubljene štihove, koje bi natjecatelj ostvario da nije bilo kontre.

 

 

--- 32 ---

 

7. Igra

 

I   PROCEDURA

 

         1. Početak igre

 

Članak 46.

 

a)  zatvorena ataka, karta licem prema dolje

Kada su poslije licitacija, odluka o dolascima ili zvanju partnera, kontre, rekontre ili subkontre potrošene sve licitacijske opcije natjecatelj koji je bio na redu prvi govoriti može izvorno atakirati, osim ukoliko se igra sanac!

 

b)  pregled licitacije i pitanja  

1. na redu je jedan od partnera: nakon što je natjecatelj koji je na redu atakirati, atakirao zatvorenom atakom, partner tog natjecatelja i izvođač mogu se raspitati o tijeku licitacije, a izvođač se može raspitati o tijeku licitacije i ukoliko je protivnički natjecatelj koji je bio na redu atakirao otvorenom atakom.

2. na redu je izvođač: nakon što je izvođač koji je na redu atakirati, atakirao zatvorenom ili otvorenom atakom, protivnici se mogu redom raspitati o tijeku licitacije.

 

 

 

         2. Tijek i izvedba igre

 

Članak 47.

 

a)  prva karta u štihu (izlaz-ataka)

Natjecatelj koji je prvi u štihu može igrati bilo koju kartu svoga lista (osim ako je pod nekom restrikcijom, zbog prekršaja koji je počinila njegova strana).

 

b)  daljnja igra u štihu

Nakon izlaza ostali natjecatelji po redoslijedu, igraju jednu svoju kartu. Tri tako odigrane karte čine štih.

 

c)  zahtjev da se odgovara na boju

Igrajući u danom štihu natjecatelj mora odgovarati na boju, ako je u mogućnosti. Ta je obveza iznad svih drugih odredba ovih pravila.

 

d)  nemogućnost odgovaranja na boju

Ako ne može odgovoriti na boju, natjecatelj mora štihu dodati bilo koju adutsku kartu ako je određen adut, a ukoliko nije, bilo koju kartu (osim ako je pod nekom restrikcijom zbog prekršaja koji je učinila njegova strana).

 

e)  Štih koji sadrži adute

Štih koji u sebi sadrži adut osvaja natjecatelj koji je dao najjači adut.

 

f)  štih koji ne sadrži adute

Štih koji u sebi ne sadrži adut osvaja natjecatelj koji je dao najjaču kartu u odigranoj boji.

 

g)  igranje u narednim štihovima

Natjecatelj koji je osvojio prethodni štih prvi je u narednom štihu.

 

 

         3. Odigrana karta

 

Članak 48.

 

a)  igranje karte iz ruke

Svaki natjecatelj igra kartu tako da je iz lista izvuče i položi na stol licem okrenutu prema gore.

 

b)  obavezno igranje karte

 

1). Karta natjecatelja obrane

Ako natjecatelj obrane drži kartu s namjerom da je odigra, tako da je njegovom partneru moguće vidjeti lice te karte, ta karta mora biti odigrana u tom štihu.

 

2). Izvođačeva karta

Izvođač mora igrati kartu iz svojeg lista, koji drži licem prema gore, tako da dodiruje ili gotovo dodiruje stol ili je drži u položaju koji indicira da je bila odigrana.

 

3). Kaznena karta

Ukoliko je ovim pravilima određena procedura za događaj koji je presudio direktor, a u datom štihu se steknu uvjeti natjecatelj mora igrati kaznenom kartom (ukoliko natjecatelj omaškom ili nepažnjom prema igri s kaznenom kartom iz lista odigra drugu kartu, ta karta postaje kaznenom  kartom, a štihu se dodaje izvorna kaznena karta).

 

c)  četvrta karta u štihu

 

1). Karta koju štihu dodaje jedan od natjecatelja obrane

Četvrta karta štiha ukoliko je dodana od natjecatelja obrane kada prate oba pratioca postaje kaznena karta (osim ako je prva karta sljedećeg štita).

 

2). Karta koju štihu dodaje izvođač, kada prate natjecatelji obrane

Četvrta karta koju je štihu dodao izvođač ne podliježe nikakvim sankcijama, osim ako je karta igrana kao prva karta sljedećeg štiha i ako izvođač ostaje u štihu ta je karta igrana i prva je karta u sljedećem štihu. 

 

d)  okretanje karte u štihu

Niti jedan natjecatelj ne smije okretati svoju kartu u jednom štihu, licem prema dolje, dok sva tri natjecatelja nisu dodali karte tom štihu.

 

 

 

II    NEPRAVILNOSTI U PROCEDURI

 

 

         1. Otkrivanje izvođačevih karata

 

Članak 49.

 

a)  izvođač pokazuje kartu

Izvođač ne podliježe kazni za izloženu kartu ili karte iz svog lista. Niti jedna izvođačeva karta ne može postati kaznenom kartom.

 

 

b)  izvođač vrši zahtjev ustupka štihova

Kada izvođač naglasi pokazujući karte igraču ili igračima obrane, navodeći daljnji postupak s neodigranim kartama, smatra se da je izvršen zahtjev ili ustupak štihova, pa se primjenjuje čl. 65.

 

 

         2. Otkrivanje karata natjecatelja obrane

 

Članak 50.

 

U svim slučajevima kada natjecatelj obrane izloži kartu na stol, licem prema gore, ili drži kartu tako da je njegovom partneru kartu moguće vidjeti ili imenuje kartu koja pripada njegovom listu, prije nego na to stekne pravo u okvirima normalnog tijeka igre ili primjene nekog člana pravila kazna: svaka takva karta postaje kaznenom čl. 51.

 

 

         3. Kaznena karta ili karte

 

Članak 51.

 

a)  definicija kaznene karte

Karta koja je preuranjeno izložena licem prema gore od strane natjecatelja obrane je kaznena karta. Direktor može glede svojih diskrecionih prava odrediti da se ukine igra podložna ovom članku i dodijeliti prilagođen rezultat, kada ocijeni da bi takva dirigirana igra oštetila nedužnu stranu.

 

b)  kaznena karta ostaje izložena

Kaznena karta mora biti ostavljena na stolu licem okrenutim prema gore, ispred natjecatelja kome pripada, sve dok se s njom ne odigra ili dok se ne izabere alternativna kazna.

 

a)  prekršitelj je na redu

Ako natjecatelj obrane ima dvije ili više kaznenih karata koje mogu biti legalno odigrane u datom štihu, izvođač može odrediti koja će se karta odigrati.

 

b)  Prekršiteljev partner na redu

1. Kaznene karte u istoj boji

Ukoliko izvođač zabrani ili naredi igru iz boje u kojoj se nalaze kaznene karte, natjecatelj će odabrati kartu po svom izboru, a ostale karte prestaju biti kaznene, kao i ukoliko zabrani igru s bilo kojom kartom iz kaznenih karata  prekršitelj će sve karte povući u list.

 

2). Kaznene karte u različitim bojama

Kada natjecatelj obrane ima kaznene karte u različitim bojama izvođač može od njegovog partnera zahtijevati igranje u boji kaznene. Karte te boje će prekršitelj povući u list i nastaviti igrom bilo koje karte iz te boje. Kaznene karte u ostalim bojama ostaju

kaznene karte. Ukoliko izvođač zabrani igru u boji gdje postoji kaznena karta, prekršiteljev partner će poštovati zabranu, a prekršitelj povlači sve kaznene karte u list.

 

 

         4). Nepokoravanje postupku igranja s kaznenom kartom

 

Članak 52

 

a)  natjecatelj obrane ne igra kaznenu kartu

Kada natjecatelj obrane ne atakira ili ne odigra kaznenom kartom prema čl. 52., a odigra drugom kartom to postaje novi prekršaj, a opet prema odredbi čl. 52.

 

1). Izvođač može prihvatiti igru sa drugom kaznenom kartom

Prekršilac ima i dalje kaznenu kartu.

 

2). Izvođač ne prihvaća izlaz u drugoj karti

Prekršilac mora igrati kaznenu kartu, a pogrešno igrana karta postaje nova kaznena karta.

 

III   ISPRAVNE ATAKE

 

 

1.  Utvrđena pravila ispravne atake, te propisanog i potvrđenog ispravnog

rezoniranja u natjecateljskom preferansu, kada prate oba pratioca!

 

Članak 53.

 

Svaki redoslijed ataka kako se dalje navodi redom, natjecatelj prema pozicijama licitacija, talona, distribucija karata, povezanosti karata, a posebno okolnostima kada je dana kontra ili rekontra, može ili čak mora promijeniti, ukoliko je razlog evidentan i argumentiran!

 

 

         a). U boji

 

1)  prema izvođaču

U boji partnera najvećom iz sekvence, u boji kupljenog talona, u svojoj boji, iz singla s adutskim šnaperom.

 

2)  prema partneru

U partnerovoj licitiranoj boji, najvećom kartom iz sekvence, u svojoj licitiranoj boji. Ispod K(kralja) malom.

 

 

         b). U betlu

 

Redom:          1.  Iz singla                2.  Iz dubla                 3.  Iz najduže jake boje (trikolor)

 

 

 

         c). U sancu

 

1)  kada je pratilac sam došao

Iz boje koju je licitirao partner, ( osim preparatorni pik ili propušten tref), iz najduže boje i najvećom iz sekvence.

 

2)  kada je pratilac pozvan

Iz boje koju je licitirao partner, ( osim preparatorni pik ili propušten tref), iz boje koju je licitirao igrač koji atakira, najvećom kartom tref.

 

 

3)  kada je partner kontrirao

Iz boje koju je licitirao partner, ( osim preparatorni pik ili propušten tref), iz boje koju je licitirao natjecatelj koji atakira, najvećom kartom pik..

 

 

 

--- 36 ---

 

IV    NEPRAVILNE ATAKE I IGRE

 

         1. Otvorena ataka izvan slijeda

 

Članak 54.

 

a)  izlaz izvan slijeda tretiran kao ispravan

Svaki izlaz izvan slijeda kada je odigrana karta okrenuta licem prema gore izvođač može prihvatiti.

 

b)  izlaz izvan slijeda tretiran kao neispravan

Kada izvođač zahtjeva da natjecatelj povuče atakiranu kartu izvan slijeda, primjenjuju se odredbe čl. 51.

 

c)  izlaz izvan slijeda tretiran kao ispravan

Izlaz izvan slijeda kada je odigrana karta okrenuta licem prema gore natjecatelj obrane može prihvatiti.

 

d)  izlaz izvan slijeda tretiran kao neispravan

Izvođač će bez kazne vratiti kartu u list, a igru će nastaviti natjecatelj koji je na redu za atakirati.

 

 

         2. Istovremeni izlazi ili igre

 

Članak 55.

 

a)  natjecatelj je istovremeno igrao s više karata iz lista

Natjecatelj koji je tako igrao a karte su viđene, nastaviti će igru jednom kartom koju sam odredi, a ostale karte postaju kaznene karte. Vidi čl. 42.

 

b)  natjecatelji obrane su istovremeno (simultano odigrali)

Natjecatelj koji je na redu igrat će odigranom kartom, a na drugog igrača primjenjuju se odredbe čl. 52.

 

c)  natjecatelj obrane i izvođač su istovremeno  (simultano odigrali)

Ako je na redu bio natjecatelj obrane, za tog natjecatelja nema kazne, a ukoliko je na redu bio izvođač primjenjuju se odredbe čl.52.

 

 

         3. Nemogućnost izlaza ili igre po kazni

 

Članak 56.

 

Ukoliko se natjecatelj nađe u situaciji da ne može igrati kartu iz boje po kazni:

 

a)  nema karata u toj boji

Igrati će bilo koju drugu kartu.

 

b)  ima samo karte u zabranjenoj boji

Igrati će bilo koju kartu zabranjene boje.

 

 

         4. Igra poslije ilegalne igre

 

Članak 57.

 

a)  igra kartom poslije nepravilnosti

1). Gubitak prava na kaznu natjecatelja koji je igrao nakon ilegalne igre.

Kada je poslije nepravilnosti desni natjecatelj igrao gubi pravo na kaznu zbog nepravilnosti.

 

 

2). Zadržavanje prava na kaznu nakon što je drugi natjecatelj igrao nakon ilegalne igre.

Ukoliko treći natjecatelj smatra da je takvom igrom moguća šteta za njegovu stranu, a sudac utvrdi prema iznesenim činjenicama takve mogućnosti, sudac će odrediti da se povuku odigrane karte. Prva ilegalno odigrana karta je kaznena karta, a druga odigrana karta ne može biti kaznena karta i nema sankcija, a ukoliko je ta karta predmetno sporna sudac će prilagoditi rezultat.

 

b)  natjecatelj obrane igrao je prije zahtijevanog izlaza izvođača

Kada natjecatelj obrane odigra suprotno od zahtijevane igre izvođača, karta koja je igrana postaje kaznena karta čl.42., a igra se nastavlja kako je određeno za presuđeni događaj.

 

 

         5. Kada se ne odgovara na boju – upit u svezi renonsa ili uskrate

 

Članak 58.

 

a)  definicija renonsa

Ne odgovarati na boju ili propustiti da se izađe ili odigra (kada je moguće), karta u propisanoj boji ili da se izvede rezanje adutom ukoliko postoji adutska karta ili u boji koju odredi protivnik, a u skladu s određenom kaznom, predstavlja renons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  pravo na upit u svezi s renonsom

Izvođač može pitati protivnika koji nije odgovorio na boju, ima li kartu u toj boji (uz pitanje se strogo zabranjuje inspekcija štihova). Natjecatelji obrane mogu pitati izvođača za kartu boje koja se treba dodati u štih. Natjecatelji obrane ne mogu pitati jedan drugoga za kartu koja bi trebala pripadati igrajučem štihu.

 

 

         6. Ispravak renonsa

 

Članak 59.

 

a)  obveza ispravka

Natjecatelj mora ispraviti renons, ako postane svjestan nepravilnosti prije nego što je renons utvrđen.

 

b)  ispravak renonsa

Da bi ispravio renons, prekršitelj povlači igranu kartu i odgovara na boju bilo kojom ispravnom kartom.

1). Karta obrane

Tako povučena postaje kaznenom vidi čl. 41.

2). Karta izvođača

Tako igrana karta zamjenjuje se ispravnom bez kazne.

 

c)  sljedeće karte igrane u štihu

1). Nedužna strana

Član nedužne strane može povući kartu koju je igrao poslije renonsa, kada je procedurom utvrđen renons, a štih nije zaključen igranjem u sljedećem štihu.

2). Prekršiteljev partner

Ako je natjecatelj zamijenio kartu poslije ispravka renonsa, a ista je postala kaznena karta čl.51., sudac će utvrditi može li i drugi natjecatelj (prekršiteljev partner) bez kazne zamijeniti  igranu kartu, ili je nastala šteta koja se izvođaču može namiriti samo prilagođenim rezultatom.

 

d)  renons u devetom štihu

U devetom štihu renons se mora ispraviti i kada je otkriven nakon što se sva tri lista vrate u bord.

 

 

         7. Utvrđivanje renonsa ili uskrate

 

Članak 60.

a)  renons postaje ustanovljen

Prekršiteljeva strana (prekršitelj ili partner) igra u sljedećem štihu ili kada član nedužne strane izvrši zahtjev ili ustupak.

 

b)  renons se ne može korigirati

Kada je ustanovljen renons, koji se više ne može korigirati niti ispraviti (renons je utvrđen), osim u slučaju devetog štiha.

 

 

         8. Postupak nakon što je renons ustanovljen

 

Članak 61.

 

a)  kazna se dodjeljuje

 

1). Renonsni štih je preuzeo prekršitelj

Kazna: nakon završetka igre štih u kome se renons dogodio i još jedan od sljedećih štihova koje je eventualno preuzela prekršiteljeva strana, prenose se u korist nedužne strane.

 

2). Renonsni štih nije preuzeo prekršitelj

 

a)  renonsni štih preuzeo je izvođač

Kazna: nakon završetka igre jedan štih se prebacuje u korist izvođača.

 

 

 

 

b)  renonsni štih je preuzeo partner

Kazna: nakon završetka igre jedan štih se prebacuje u korist izvođača, a ukoliko je partner koji je nakon renonsa ostvario štih, još jedan štih.  

 

b)  kazna se ne dodjeljuje

Kazna za ustanovljeni renons se ne primjenjuje za sljedeći slučaj:

Prekršiteljeva strana ne uzme renonsni i ni jedan od preostalih štihova.

 

c)  odgovornost direktora za poravnanje

Kada nakon bilo kojeg ustanovljenog renonsa, uključujući i one koji se ne kažnjavaju, direktor zaključuje da je nedužna strana nedovoljno odštećena primjenom ovog člana, on će dodijeliti prilagođen rezultat.

 

 

 

--- 38 ---

 

 

V    ŠTIHOVI

 

         1. Udešavanje štihova (ažuriranje)

 

Članak 62.

 

a)  završen štih

Kada su u štihu odigrane tri karte, svaki natjecatelj okreće svoju kartu licem prema dolje na stolu i neposredno ispred sebe.

 

b)  evidencija pripadnosti štiha

 

1). Osvojeni štihovi

Svaki osvojeni štih označiti će se postavljanjem kraće strane karte prema sebi.

2). Izgubljeni ili neosvojeni štihovi

Svaki izgubljeni ili neosvojeni štih označiti će se postavljanjem duže strane karte prema sebi.

 

c)  urednost

Svaki natjecatelj poreda svoje karte u sređenom pripadajućem nizu, po redu kako su odigrane, tako da je moguće pregledati tijek igre nakon njezinog završetka, ako je potrebno odrediti broj štihova koje je ostvarila svaka strana ili utvrditi redoslijed po kojem su karte odigrane.

 

d)  suglasnost u pogledu rezultata igre

Natjecatelj ne smije narušiti red svojih odigranih karata sve dok se ne postigne suglasnost o broju postignutih štihova. Natjecatelj koji se ne pridržava odredbi ovog člana ugrožava svoje pravo na potraživanje svojih odnosno spornih štihova glede osvojenih štihova ili na utvrđivanje renonsa.

 

 

 

 

         2. Pregled štihova

 

Članak 63.

 

a)  tekući štih

Sve dok bilo koji natjecatelj u tekućem štihu nije okrenuo kartu licem prema dolje, štih nije zaključen.

 

b)  vlastita posljednja karta

Dok se ne odigra karta u sljedećem štihu, izvođač ili bilo koji natjecatelj obrane može pogledati, ali ne i izložiti, svoju posljednju odigranu kartu.

 

c)  završni štihovi

Dok igra traje, završni štihovi ne podliježu pregledu (osim u slučaju posebne direktorove upute, na primjer, da se utvrdi renons ili opravdanost zahtjeva).

 

d)  poslije zaključenja igre

Kada se igra završi može doći do pregleda odigranih i neodigranih karata da bi se utvrdio renons ili opravdanost zahtjeva. Ili da bi se odredio broj osvojenih i izgubljenih štihova; ali ni jedan natjecatelj ne smije dirati karte koje nisu njegove.

 

      Ako u slučaju zahtjeva natjecatelj pomiješa svoje karte ili ih ažurira na način da direktor ne može utvrditi činjenice, direktor će suditi u korist druge strane!

 

 

 

         3. Neispravan štih

 

Članak 64.

 

a)  prije nego što svi natjecatelji odigraju u sljedećem štihu

Kada natjecatelj nije dodao kartu ili je dodao previše karata za štih, pogreška se mora ispraviti, ukoliko ni jedan natjecatelj nije odigrao u sljedećem štihu.

 

1). Natjecatelj nije igrao kartu

Prekršitelj dodaje kartu koju može legalno igrati.

2). Natjecatelj je igrao previše karata

Da bi se ispravila ova nepravilnost, primjenjuje se u konačnom obliku čl. 51.

 

b)  nakon što su obje ili sve strane igrale u sljedećem štihu

Nakon što su obje ili sve strane igrale u sljedećem štihu, kada se na neispravan štih skrene pažnja ili kada direktor utvrdi da postoji neispravan štih (zbog činjenice da jedan natjecatelj ima manje, odnosno više karata u ruci, a razmjerno manje odnosno više odigranih karata), direktor će ustanoviti koji je štih bio neispravan. Da bi korigirao broj karata direktor mora postupiti prema slijedećem:

 

1). Prekršitelj ima višak karata

Kada prekršitelj nije igrao kartu u neispravnom štihu, direktor će odmah od njega tražiti da izloži kartu i da je smjesti na odgovarajuće mjesto među svojim odigranim kartama (ta karta ne utječe na vlasništvo danog štiha); ako

 

a). prekršitelj ima kartu u odigranoj boji

prekršitelj ima kartu boje koja je odigrana  u neispravnom štitu, on takvu kartu stavlja među odigrane karte i nema kazne;

 

b). prekršitelj nema kartu u odigranoj boji

prekršitelj nema kartu boje koja je odigrana u neispravnom štihu, on bira bilo koju kartu i stavlja je među odigrane karte, i kazna: smatra se da je počinio renons u neispravnom štihu, a primjenjuje se čl. 41. s kaznom gubitka jednog štiha.

 

2). Prekršitelj ima manjak karata

Kada je prekršitelj igrao više od jedne karte u neispravnom štihu, direktor pregleda odigrane karte i zahtjeva da prekršitelj vrati u ruku sve karte koje su suvišne, ostavljajući među odigranim kartama onu koju je pokazao u neispravnom štihu (ako direktor ne može odrediti koja je karta bila pokazana, prekršitelj ostavlja najvišu kartu koju je mogao legalno igrati u tom štihu). Za kartu koja je vraćena u ruku smatrati će se da je bila neprekidno u ruci, a ne igranje tom kartom u ranijem štihu može biti prekršaj, tj. renons.

 

--- 39 ---

 

VI    ZAHTJEVI  I  USTUPCI

 

         1. Zahtjev ili ustupak štihova

Članak 65.

 

Izjava ili radnja kojom se zahtjev ili ustupak štihova prema ovim pravilima ne odnosi na tekući štih.

 

Ako se odnosi na naredne štihove:

 

a)  zahtjev određen (definiran)

Svaka izjava u smislu da će natjecatelj osvojiti određen broj štihova predstavlja zahtjev za tim štihovima. Natjecatelj čini zahtjev i u slučaju kada sugerira da se skrati  igra ili kada pokaže svoje karte (osim ako je očigledno da nije namjeravao učiniti zahtjev).

 

 

 

 

b)  ustupak određen (definiran)

Svaka izjava u smislu da će natjecatelj izgubiti određen broj štihova predstavlja ustupak tih štihova; zahtjev za određenim brojem štihova, predstavlja istovremeno ustupak preostalih štihova, ako ih ima. Natjecatelj ustupa sve preostale štihove ako spusti (napusti) svoj list.

Bez obzira na gore navedeno ako natjecatelj obrane pokuša ustupiti jedan ili više štihova, a njegov partner odmah stavi primjedbu, tada nema ustupka; direktor će primijeniti ukoliko je potrebno jedno od svojih diskrecionih prava i prilagoditi rezultat.

 

c)  objašnjenja potrebna za zahtjev

Zahtjev treba odmah popratiti izjavom o redoslijedu po kome će se karte igrati, o liniji igre ili obrani kojom natjecatelj predlaže da dobije zahtijevane štihove.

 

d)  igra se prekida

Poslije zahtjeva ili ustupka igra se prekida. Eventualni nastavak igre direktor će poništiti. Ako bilo koji natjecatelj ospori zahtjev ili ustupak, direktor se mora odmah pozvati, a svaka daljnja akcija se mora obustaviti do njegovog dolaska.

 

 

         2. Pristanak na zahtjev ili ustupak

 

Članak 66.

 

a)  kada se suglasnost javlja

Suglasnost je postignuta kada natjecatelj pristane na protivnički zahtjev  ili ustupak i ne uloži prigovor na to prije nego se izvede govor u sljedećem bordu ili po završetku kola ili sjednice.

 

 

b)  suglasnost pri zahtjevu povučena

Za vrijeme roka za ispravljanje ustanovljenog u suglasnosti sa čl. 66 a). natjecatelj može povući suglasnost za protivnički zahtjev, ali samo ako se složio za gubitak štiha koji je njegova strana ustvari osvojila ili za gubitak štiha koji po direktorovom uvjerenju, nije mogao biti izgubljen normalnom igrom (moguća je nepažljiva ili inferiorna, ali ne i neracionalna ili nepromišljena) igra s preostalim kartama. Rezultat borda mijenja se tako da takav štih bude pripisan strani koja je prethodno dala suglasnost.

 

 

 

 

         3. Osporeni zahtjevi

 

Članak 67.

 

a)  opći pristup

Prilikom suđenja kod spornih zahtjeva direktor presuđuje rezultat borda nepristrano, ali kod bilo kakvih sumnjivih momenata presuđuje protiv natjecatelja koji je izveo zahtjev. Direktor će postupiti:

 

b)  ponovno objašnjenje

 

1). Traži ponavljanje izjave

Direktor traži od natjecatelj koji je izveo zahtjev da ponovi objašnjene o načinu igre, koje je dao onda kada je izveo zahtjev.

 

2). Traži da se pokažu svi listovi

Zatim direktor traži da svi natjecatelji stave svoje preostale karte na stol licem prema gore.

3). Sasluša primjedbe

Direktor tada sasluša protivničke primjedbe u svezi sa zahtjevom.

 

c)  postoji još jedan adut kod protivnika

Kada ostane adut u jednom od protivničkih listova, direktor će dosuditi štih ili štihove protivnicima ako:

1). Adut nije spomenut

Natjecatelj koji je izveo zahtjev nije spomenuo taj adut.

 

 

 

 

2). Natjecatelj vjerojatno nije bio svjestan postojanja tog aduta

Vrlo je vjerojatno da natjecatelj koji je izveo zahtjev nije svjestan da je adut ostao kod protivnika.

3). Taj bi adut mogao uzeti štih

Štih bi se mogao izgubiti zbog tog aduta bilo kojom normalnom igrom.

 

d)  natjecatelj predlaže novu liniju igre

Direktor neće prihvatiti nikakvu uspješnu liniju igre navedenu u prvotnoj izjavi zahtjeva, ako postoji zamjenska (alternativna) normalna linija igre koja je manje uspješna.

 

e)  nenajavljena linija igre (impas, expas ili skviz)

Od natjecatelja koji je izveo zahtjev direktor neće prihvatiti nikakvu nenajavljenu liniju igre, čiji uspjeh ovisi od pronalaženja određene karte kod jednog ili drugog natjecatelja.

 

 

         4. Poništenje ustupka

 

Članak 68.

 

Jednom izveden, ustupak se ne može poništiti, osim u sljedećem:

 

a)  pogrešan ustupak

U roku predviđenom za ispravke direktor će poništiti ustupak:

 

1). Štih se ne može izgubiti

Ako natjecatelj ustupi štih koji je njegova strana već osvojila ili štih koji njegova strana ne može izgubiti bilo kakvom legalnom igrom preostalih karata.

2). Igra je već ostvarena ili izvođač pao

Ako izvođač izjavi da je pao u igri koju je već ostvario ili ako natjecatelj obrane izjavi da je načinjena igra koja je već oborena.

 

c)  nevjerojatan ustupak

Sve dok strana koja je izvela ustupak, ne govori u sljedećem bordu, direktor će poništiti ustupak štiha koji nije mogao biti izgubljen bilo kojom normalnom igrom preostalih karata.

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 41 ---

 

8. Norme ponašanja

 

         1. Opći principi

Članak 69.

a)  osvrt na pravila

 

1). Opća obveza natjecatelja

U natjecateljskom preferansu mora se igrati striktno prema ovim pravilima.

2). Osvajanje odnosno bilježenje osvojenih štihova

Nepristojno je da natjecatelj svjesno prihvati štih koji njegova strana ili sam nije osvojio ili ustupak štiha koji njegovi protivnici ili protivnik nije mogao izgubiti.

3). Oprost kazne ili odricanje od nadoknade

Natjecatelj ne može samoinicijativno oprostiti kaznu za protivnički prekršaj, čak i ako smatra da nije bio oštećen (ali može zamoliti direktora da tu kaznu oprosti) vidi članak. 85. 8).

4). Pravo izbora legalne opcije za nedužnu stranu

Kada ova pravila pružaju opciju nedužnoj strani, poslije nepravilnosti koju je učinila protivnička strana ili partner, ispravno je odabrati onu koja je najpovoljnija.

5). Kada je strana koja je počinila prekršaj kažnjena prema ovim pravilima za nenamjeran prekršaj, ona može izvesti bilo koji govor ili igru korisnu za svoju stranu, čak i ako je ta korist proizašla iz vlastitog prekršaja.

6). Odgovornost za primjenu pravila

Odgovornost za kažnjavanje nepravilnosti i nadoknade štete leži isključivo na direktoru i primjeni ovih pravila, a nikako na samim igračima.

 

 

b)  povreda pravila

 

1). Namjerni prekršaj

Namjerni prekršaj je ozbiljna povreda normi ponašanja, čak i kada je prekršitelj spreman da bude kažnjen. Povreda može biti utoliko teža kada za prekršaj nije predviđena kazna.

2). Nenamjerni prekršaj

Natjecatelj nije obvezan skrenuti pažnju na prekršaj koji je počinila njegova strana odnosno trenutni partner.

 

3). Prikrivanje prekršaja

Natjecatelj ne, može pokušati prikriti nenamjerni prekršaj, kao što je drugi renons, prikrivanjem renonsne karte ili prijevremenim miješanjem karata.

 

 

 

 

         2. Komuniciranje među natjecateljima u licitaciji i igri

 

Članak 70.

 

a)  ispravno komuniciranje

1. Način izvođenja

Komuniciranje među natjecateljima u tijeku licitacije i igre smije se izvoditi posredstvom samih govora i same igre.

2). Ispravan način govora i igre

Govori moraju biti izvedeni ujednačenim tonom, bez posebnih naglašavanja, kao ni bez nepotrebne žurbe ili oklijevanja, odnosno od natjecatelja se očekuje da uvijek kada je na redu govoriti ili igra i to izvodi na način kako to uvijek radi.

 

b)  neumjereno komuniciranje među partnerima

1). Ne tražena informacija

Neumjesno je da se komunikacije među partnerima načinom govora ili igre, suvišnim primjedbama ili gestama, ili postavljanjem pitanja koja se mogu protumačiti kao neovlaštena informacija čl. 88. e).

2). Ne tražena informacija – dobivena informacija - ustezanje

a).  Natjecatelj se ustezao nenamjerno – sanjarenje nije prekršaj

 

 

Natjecatelj kada je bio na redu govoriti sanjario je i počinio nenamjerni prekršaj

 

b).  Natjecatelj se ustezao radi kalkulacija s listom koji pregledava – posjeduje rezone s kojima bi mogao pratiti, ali se ne odlučuje na pratnju. Ustezanje nije namjerni prekršaj, ali povlači kaznenu odgovornost, jer je prenesena neovlaštena informacija čl. 94 b) st. c) 1. a).

 

c).  Natjecatelj se namjerno ustezao, jer ima rezone za pratnju no, smatra da nisu dovoljni da se izjasni samostalno, pa prenosi eventualnom partneru neovlaštenu informaciju. Nekorektno i nešportsko ponašanje, koje je u suprotnosti s ovim pravilima i ukoliko je dokazano zapravo inicira određivanje najstrožih kazni!

 

3). Unaprijed dogovorene komunikacije

Najtežom mogućom povredom normi ponašanja smatra se izmjena informacija na način koji je unaprijed dogovoren među natjecateljima, koji mogu u okolnostima licitacija i igre postati partneri. Ova pravila ne predviđaju sankcije za takvo ponašanje, pa se može primijeniti samo jedna moguća sankcija čl. 95.

 

c)  neovlaštena informacija

Kada natjecatelj raspolaže neovlaštenom informacijom zbog partnerove napomene, pitanja, objašnjena, geste, načina, naročitog naglašavanja, žurbe ili oklijevanja, on mora pažljivo izbjeći bilo kakovu prednost koju može time ostvariti njegova strana.

 

d)  različitosti u tempu

1). Nenamjerne različitosti

Različitosti u tempu, načinu i sl. mogu narušiti norme ponašanja kada bi natjecatelj, u vrijeme svoje akcije, mogao znati da ta različitost može doprinijeti u njegovu korist. U ostalim slučajevima nenamjerne različitosti u tempu ili načinu na koji je govor ili igra izvedena, same po sebi ne predstavljanju povredu normi, a zaključke iz takvih različitosti protivnik može donositi samo na vlastiti rizik.

2). Nenamjerne različitosti

Osobito je nepravilan svaki pokušaj da se protivnik zavede posredstvom primjedbe ili geste, žurbom ili oklijevanjem pri izvođenju govora ili igre ( kao što je oklijevanje prije nego se odigra singl odnosno solo kartom), ili načinom na koji se izvodi govor ili igra.

 

e)  zavaravanje

1). Nenamjerno

Natjecatelj može korektnim postupkom, pokušati zavarati protivnika govorom ili igrom. Potpuno je ispravno izbjeći davanje informacija protivnicima time što se govor ili igra izvode ujednačenim tempom ili načinom.

2). Namjerno

Natjecatelj ne može zavaravati druge natjecatelje, nepotrebnim i namjernim razmišljanjem bez potrebe, kao i pokazivanjem potpune nezainteresiranosti za vrijeme licitacije, a posebno kada se zna izvođač.

 

Za vrijeme igre natjecatelj ne smije razmišljati kada je na redu glede odabira karte kojom će igrati, kada takav odabir nema značaj za ishod igre, a može postati predmetom tumačenja distribucije lista. Kada je natjecatelj na redu, a prije nego će odigrati zabranjeno je razmišljati sa singl kartom, pa ako se ustanovi da nije bilo sanjarenje nego namjerno ustezane i zavaravanje direktor će primijeniti čl. 94. b). c). 5.

 

f)  povreda normi

Kada povrede normi koje su opisane u ovom članu prouzrokuju štetu nedužnom protivniku:

 

1). Natjecatelj koristi neovlaštenu informaciju

Ako direktor zaključi da je natjecatelj od logičnih mogućnosti  odabrao onu na koju je mogla upozoriti partnerova opaska, način, tempo i sl., on će dodijeliti prilagođen rezultat.

2). Natjecatelj oštećen ilegalnim zavaravanjem

Ako direktor zaključi da je natjecatelj donio pogrešan zaključak zbog zavaravajuće opaske, načina, tempa i sl. kod protivnika koji je u momentu obmanjivanja mogao znati da bi mu to moglo donijeti korist, direktor će dodijeliti prilagođen rezultat.

 

 

 

 

 

         3. Signalizacija – markiranje među partnerima

 

Članak 71

 

a). opći principi i opći dio prema vrsti igre

 

-          kada postoji adutska boja,

-          kada nema adutske boje i igra se betl,

-          kada nema adutske boje i igra se sanac.

 

Podijeljena područja signaliziranja prema vrsti igre samo su važne početne odrednice, jer dodajući kartu štihu koju forsira izvođač, a posebno kada je izigrava partner, nužno je prepoznati njezin značaj prema vrsti igre!

 

 

Temelj smisla signalizacija:

 

Uglavnom nema takvog lista s kojim je signalizacija nemoguća!

a).  U boji kada želimo partneru, pozitivno signalizirati, a za to ne postoje uvjeti (mogući gubitak štiha), signalizirat ćemo negativno.

b).  U betlu signalizacijom koja je obrnuta (luzerske karte su primarne) od igre u boji, a za to ne postoje uvjeti (moguće odbacivanje karte s kojom treba rušiti) signalizirat ćemo negativno drugom bojom.

 

 

c).  U sancu kada želimo partneru, negativno signalizirati, a za to ne postoje uvjeti (moguće odbacivanje potencijalnog štiha, jer ne posjedujemo boju u kojoj nema dobrih karata) signalizirat ćemo negativno najvećom mogućom kartom koju možemo izdvojiti iz malih karata ili drugom bojom pozitivno najvećom kartom iz najvećih u dugoj boji.

 

Prema mogućnosti i trenutku u kojem se nalazi jedan od partnera signalizirati treba:

 

posjedovanje ili ne posjedovanje

 

dobrih karata za nastavak igre u nekoj boji ili bojama!

Nikada se signalizacijom partneru ne određuje, a još manje naređuje:

 

igrati ili ne igrati u boji signalizacije

 

Posebno je važno voditi računa, ukoliko se partner nalazi ispred izvođača, a signalizirao je pozitivno neku boju, treba li partner kroz njegov list igrati u toj boji. Boja je signalizirana, jer sadržava dobre karte no, to ne znači da su sve karte te boje dobre i ukoliko partner ne vodi o tom računa, mogu se primijeniti odredbe čl. 94. b) c). 4.

 

Najveća je pogreška u proceduri igre: izgubiti štih radi signalizacije!

a).  ukoliko se ustanovi da je natjecatelj imao izbor, a nije imao saznanja: nema kazne

b).  ukoliko se ustanovi da je natjecatelj imao izbor, a imao je i saznanja: primijenit će čl. 94. b) c). 4. b).

 

 

Nazivi signalizacija specificirat će se prema načelima same signalizacije, pa se utvrđuje redom:

1.                  Kada postoji adutska boja pozitivnim signaliziranjem i ukoliko je moguće odmah ćemo partneru naznačiti kartom te boje posjedovanje dobrih ili značajnih karata. U najvećem broju slučajeva takvo signaliziranje je moguće, jer kada se igra u boji koja je postala preferirana kod izvođača i listovi ostalih igrača sadržavaju jednu ili dvije boje koje nisu postale adutske, a preferirane su kod tih natjecatelja!

2.                  Kada se igra betl, signalizacija je uvijek posebna, jer svaka distribucija ili trenutna igra partnera određuje pravila signalizacije! Signalizacije u igri betla su toliko posebne, da se u svakoj partiji mora povezati sva potrebna logistika takve signalizacije, a temelj su luzerske karte!

3.                  Kada se igra sanac i ne postoji adutska boja, signalizira se negativno. Listovi su uglavnom balansirani i svaka karta dodana štihu iz boje gdje postoji mogućnost uzimanja štiha, predstavlja opasnost da se taj štih jednostavno ne realizira. Glede toga odbacit treba kartu koja nam zaista ne treba i to iz druge boje!

 

 

Kada otvaramo štih prvom kartom, nastojimo ga otvoriti što većom kartom koja je iz vezanog niza, a posebno iz sekvence kada su najmanje tri karte u nizu ili iz još dužih nizova!

 

 

Kada štihu dodajemo kartu, to je uvijek najmanja karta boje koja se igra, osim kada smo u obvezi negativnog signaliziranja, pa malim tj. beznačajnim kartama signaliziramo obrnuto tj. prvo veća pa manja karta. Naravno u igri betla je sve podređeno signaliziranju rušenja izvođača malim kartama koje čuvamo kao jake pozitivne karte!

 

Treba li uvijek signalizirati?

Naravno da, osim kada izvođač dobiva informaciju na „poklon“, a partner je već dovoljno informiran i namjerna dezinformacija izvođaču je korisna za uspješan rezultat partnera u igri!

 

Zaključak: Za tri vrste igri u preferansu postoje i tri potpuno različite veste signalizacija! Primarno u boji pozitivno, a primarno u sancu negativno. U betlu je dobra karta luzerska karta, i signalizacija je primarna za dobre luzerske karte.

 

 

 

 

 

 

I.                   U boji

 

Članak 72

 

Sve signalizacije kada izvođač igra u boji, su primarno pozitivne, a pozitivno je kada:

a).   pozitivno, otvaramo štih ili štihu dodajemo najveću kartu koju posjedujemo u boji (preostale karte su dovoljne za moguće štihove te boje)

b).  pozitivno, štihu dodajemo najmanju kartu boje u kojoj imamo dobre karte.

 

         Važno: nemamo list ili mogućnost pozitivnog signaliziranja! Signalizirat ćemo:

c).   negativno, tako da iz jedne boje izdvojimo veću malu kartu, a pažljiv partner primjećuje da postoji i manja karta u toj boji. Vidi opći dio signalizacije kada se igra sanac!

 

 

Navode se primjeri radi pregleda:

 

         1.1.1. Pozitivno i visoko

         Igra se u boji i prezentira se najčešći slučaj kada u listu imate:

                                                                                                                                   ---

                                                                                                                                  A,K,D,10,9

                                                                                                                                  J,9,8

                                                                                                                                  J,10

 

         Izvođač igra tref, a partner Vas je pozvao, jer ste licitirali do 4! Igra je krenula od izvođača. Ataka je tref A(as). Listu će te dodati herc A(asa) i signalizirati partneru da tu boju u potpunosti kontrolirate!

 

          1.1.2. Pozitivno i visoko + rezon

         Gotovo isto će biti ukoliko u listu imate:

                                                                                                ---

                                                                                               K,D,J,10,8

                                                                                               J,9,8

                                                                                               K,10

 

         Izvođač igra tref, a partner Vas je pozvao, jer ste licitirali do 4! Igra je krenula od izvođača. Ataka je tref A(as). Listu će te dodati herc K(kralja) i signalizirati partneru da tu boju u potpunosti kontrolirate, osim što ne posjedujete A(asa)! Vaš partner je dobio odmah s prvom signaliziranom kartom prilično informacija o Vašem listu:

 

-      kako ne posjedujete u licitiranoj boji A(asa), boja mora biti ekstremne dužine,

-      ukoliko licitirana boja nije ekstremne dužine, list bi trebao imati još jedan rezon.

 

Vaš partner treba biti obaviješten, pa mu naznačite taj rezon, kada na drugu adutsku kartu dodate kartu iz boje u kojoj nemate rezon i odbacujući karo 9(devetku) /nije najmanja karta karo/ naznačili ste rezon u piku!

 

         1.1.3. Pozitivno i visoko bez top figure + rezon

Najbolje i najviše karata svog lista pokazat ćete partneru ukoliko imate list:

                                                                                                                                       ---

                                                                                                                                       D,J,10,9,8,7

                                                                                                                                       J,9,8

                                                                                                                                       K,J

 

Izvođač igra tref, a partner Vas je pozvao, jer ste licitirali do 4! Igra je krenula od izvođača. Ataka je tref A(as). Listu će te dodati herc D(damu) i signalizirati partneru da tu boju u potpunosti kontrolirate, osim što ne posjedujete A(asa) i K(kralja)! Vaš partner je dobio odmah s prvom signaliziranom kartom prilično informacija o Vašem listu:

-      kako ne posjedujete u licitiranoj boji A(asa) i K(kralja), boja mora biti ekstremne dužine,

-      s bojom u kojoj postoje dva gubitna štiha za licitaciju je potreban barem još jedan rezon.

 

 

Vaš partner treba biti obaviješten, pa mu naznačite taj rezon, kada na drugu adutsku kartu dodate kartu iz boje u kojoj nemate rezon i odbacujući karo 9(devetku) /nije najmanja karta karo/ naznačili ste rezon u piku!

 

          1.1.4. Pozitivno i visoko bez top figure + rezoni

Međutim imate list malo različitiji, pa osim licitirane herc boje još imate:

                                                                                                                                           ---

                                                                                                                                           D,J,10,9,8

                                                                                                                                           K,9,8

                                                                                                                                           K,J

 

Izvođač igra tref, a partner Vas je pozvao, jer ste licitirali do 4! Igra je krenula od izvođača. Ataka je tref A(as). Listu će te dodati herc D(damu) i signalizirati partneru da tu boju u potpunosti kontrolirate, od D(dame) na niže, osim što ne posjedujete A(asa) i K(kralja)! Vaš partner je dobio odmah s prvom signaliziranom kartom prilično informacija o Vašem listu:

-      kako ne posjedujete u licitiranoj boji A(asa) i K(kralja), boja mora biti ekstremne dužine,

-      s bojom u kojoj postoje dva gubitna štiha za licitaciju je potreban barem još jedan rezon.

Vaš će partner biti obaviješten, pa mu naznačite taj rezon, kada na drugu adutsku kartu dodate kartu iz boje u kojoj nemate rezon! Međutim Vi posjedujete oba rezona i ne smijete ni pomisliti odbaciti kartu koja bi mogla uzrokovati gubitak štiha. Na drugu adutsku kartu odbacit će te herc J(dečka) i signalizirati rezone u kari i piku!

 

Cijelo područje signalizacija 1.1. je pojednostavljeno rečeno, pozitivno za osnovnu boju koja se signalizira prva i koja je licitacijom već naglašena, kada u toj boji postoje barem tri karte koje su vezane sekvencom tj. nizom u skali!

Druga karta uglavnom potpuno potvrđuje početno signaliziranje i vezana je s prvom kartom, a ponekad je potrebna i treća karta za cjelovito signaliziranje kod posebnih listova tj. rezona! Najvažnije u sustavu signaliziranja je da partner pomno prati kada se signalizira pozitivno za prvu boju, jer se drugom većom kartom potvrđuje pozitivna signalizacija, a ukoliko druga karta nije iz prve boje signalizacije, cijela ta druga boja je negativno signalizirana! Tada je gotovo sigurno da je treća boja pozitivno signalizirana. U slučajevima koje su istaknuti od 1.1.1. – 1.1.4. nema signalizacije koja je negativna za prvu boju i to će biti dalje u nastavku razrađeno. Sva prikazana signaliziranja su vrlo određena i pokrivaju cijeli ili gotovo cijeli list, jer ukoliko je nešto pozitivno, uglavnom je ostalo ili drugo negativno.

 

         1.2.1. Pozitivno i nisko

         Drukčije ukoliko Vaš list izgleda:

                                                                                        ---

                                                                                        A,D,10,9,8

                                                                                        J,9,8

                                                                                        K,10

 

Izvođač igra tref, a partner Vas je pozvao, jer ste licitirali do 4! Igra je krenula od izvođača. Ataka je tref A(as), no sada ne možete adutskom štihu dodati herc A(asa), jer ne znate kod kojeg je natjecatelja herc K(kralj)! Male ili luzerske karte petokaratne boje osim za signaliziranje ne mogu poslužiti za eventualni štih i treba ih učinkovito koristiti.

Spomenuli smo da prvom kartom, kada se igra neki ugovor u boji, počinjemo pozitivnim signaliziranjem ukoliko je to najmanja karta te boje, a to će se potvrditi u sljedećem štihu kada dodate iz te boje sljedeću kartu, koja je veća od prethodne. Na takav način se bez sumnje signalizira posjedovanje boje u kojoj se nalaze visoke nevezane figure!

 

 

         1.2.2. Pozitivno i nisko + rezon u trećoj boji

Međutim licitirali ste do 4 s malo različitijim listom od prethodnog:

                                                                                                                                  ---

                                                                                                                                  A,D,10,9

                                                                                                                                  J,9,8

                                                                                                                                  K,D,8

 

Izvođač igra tref, a partner Vas je pozvao, jer ste licitirali do 4! Igra je krenula od izvođača. Ataka je tref A(as), a naznačili bi da je Vaša boja popunjena figurama, koje obećavaju štihove.

 

Partner Vas sigurno nije zvao da realizirate u Vašoj boji tri ili još manje sva četiri štiha, pa možete početi s pozitivnim signaliziranjem u Vašoj herc boji, dodajući štihu najmanju kartu te boje. Ukoliko mislite da u Vašoj boji ipak postoji mogućnost da izvođač ima tri karte, nikako dalje ne smijete odbaciti kartu herc boje. Dalje ćete signalizirati dodajući drugom adutskom štihu karo 9(devetku) i signalizirati: pozitivno za herc i negativno za karo! Tek dodajući adutskom štihu treću kartu u ovom slučaju sasvim ćete odrediti rezone svog lista. To mora biti karta u karo boji manja od prve koju ste dodali, a to je karo 8(osmica)!

 

Što je o Vašem listu saznao partner? Uglavnom sve, redom:

 

a).  licitirana herc boja je 4 karatna, jer niste dva put signalizirali odbacujući karte iz te boje,

b).  licitirana herc boja nije vezana u nizu, jer postoji nepripadajuća visoka karta,

c).  u listu posjedujete karte karo boje, koja je potpuno negativna tj. ne sadržava karte za ostvarenje štiha,

d).  kako u listu nedostaje rezon za licitaciju, a niste iz pik boje odbacili niti jednu kartu, upravo time ste partneru naznačili da je taj rezon u pik boji.

 

 

         1.2.3. Pozitivno i nisko + rezoni

Još s jednim sličnim listom signalizirat ćemo na točno određen način:

                                                                                                                                            ---

                                                                                                                                            A,D,10,9

                                                                                                                                            K,9,8

                                                                                                                                            K,D,8

 

Izvođač igra tref, a partner Vas je pozvao, jer ste licitirali do 4! Igra je krenula od izvođača. Ataka je tref A(as), a vi bi naznačili da je Vaša boja popunjena figurama, koje obećavaju štihove. Partner Vas sigurno nije zvao da realizirate u Vašoj boji tri ili još manje sva četiri štiha, pa možete početi s pozitivnim signaliziranjem u Vašoj herc boji, dodajući štihu najmanju kartu te boje. Ukoliko izvođač ima tri karte herc boje, nikako dalje iz te boje ne smijete odbaciti još jednu kartu. Ne smijete drugom adutskom štihu niti dodati pik kartu, jer ukoliko izvođač posjeduje u toj boji tri karte, opet ste odbacili štih i u toj boji. Znači preostaje da odbacite iz lista kartu karo boje i to tako da signalizirate pozitivno tj. najmanjom kartom, a to je karo 8(osmica)! Ustvrdimo značajno:

 

Za sve izložene slučajeve od 1.1.1. – 1.2.3.. Kod pozitivnog signaliziranja možemo krenuti od najveće ili najmanje karte iz boje koju signaliziramo, a to je uvijek prva slobodna karta koju odbacujemo! Ukoliko je signalizacija najvećom kartom te boje, ta karta mora biti iz niza koji sadržava barem još dvije manje karte kao: ukoliko je A(as) niz se još sastoji od K(kralja) i D(dame), a ukoliko je K(kralj) niz se još sastoji od D(dame) i J(dečka), a ukoliko je D(dama) niz se još sastoji od J(dečka) i 10(desetke). Ako pozitivno signaliziramo malom kartom, to mora biti zaista najmanja karta te boje! Nakon što u sljedećem štihu dodamo veću, etablonirana je boja kao pozitivna tj. boja u kojoj su karte pogodne za eventualno uzimanje štihova.

Pozitivno signaliziranje jedne boje nastavlja se:

a).  od najvećih karata u nizu k manjim,

b).  od najmanjih kada nisu u nizu (prelomljene sekvence) k većima.

 

Nerazumijevanje ili ignoriranje ovih odredbi pozitivnog signaliziranja, a). i b). je podložno procesuiranju i kažnjavanju ukoliko dođe do štete za partnera pa se može primijeniti čl. 94. b) c). 4.

 

Kada nakon pozitivnog signaliziranja za prvu boju, signaliziramo drugu boju, to je prioritetno negativno signaliziranje za tu boju, a pozitivno je za treću boju. Ukoliko posjedujemo u svim bojama rezone za ostvarenje štihova, partner će tek trećom kartom saznati cjelovito signaliziranje gotovo cijelog lista, a vrlo često pregledavajući svoj list i viđeni talon, to će biti za dobrog natjecatelja Preferansa prepoznatljivo saznanje i prije zadnje signalizacije!

 

 

         1.3.1. Pozitivno i visoko iz sek boje + visoko

Igra se pik igra u kontri! Kontru je dao Vaš partner nakon što ste licitirali na prvom mjestu 2, te da pratite nakon što ste vidjeli da je izvođač u talonu „kupio …“ . U listu imate:

                                                                                                                                             A,K

                                                                                                                                             J,10,9

                                                                                                                                             K,D,J,7

                                                                                                                                             10

 

Prvi ste na ataci i igrate prema partneru. Atakirat ćete iznimno tref K(kralja). Signalizirali ste u trefu A(asa) i K(kralja) sek /nema karata ispod K(kralja) Ukoliko ostajete u štihu nastavit ćete s najvišom kartom iz karo boje: K(kraljem) karo.

 

 

         1.4.1. Negativno signaliziranje

 

Natjecatelj nije u mogućnosti signalizirati pozitivno, što se od partnera prioritetno traži, pa će:

a).  poštujući prvenstveni postulat da se signaliziranjem ne smije izgubiti mogući štih, a u listu nemamo kartu u boji s kojom bi pozitivno signalizirali, signalizirat ćemo dodajući štihu malu kartu druge boje.

b).  nakon što smo pozvani od partnera posebno je važno signalizirati ukoliko je moguće prvom malom i većom, pa drugom malom i manjom kartom da list nema pozitivnih karata u toj boji ili cijelom listu!

c).  nakon što smo pozvani od partnera posebno je važno signalizirati ukoliko je moguće prvom malom i većom, pa drugom malom i manjom kartom da list nema pozitivnih karata u toj boji, a druga boja može biti pozitivna, ukoliko sadržava karte koje se ne smiju odbaciti radi signaliziranja!

 

Negativna signalizacija je: kada ponavljamo dodavanje štihovima karte iste boje, tako da iz malih karata dodamo štihu veću pa manju kartu. Zapravo ukoliko u listu nemamo izgleda za štih ili štihove, to je obvezno signaliziranje.

 

Igra se tref i pozvani smo! Primjereno je signalizirati dodajući adutskom tref štihu karo 10(desetku), a drugom tref štihu karo 8(osmicu). Time smo negirali posjedovanje kvalitetnih karata u karo boji, a nemamo niti jednu mogućnost pozitivnog signaliziranja, pa ostaje da su herc i pik boje upitne!

 

                                                                                                                           ---

                                                                                                                           J,9,8,7

                                                                                                                           10,9,8

                                                                                                                           D,J,10

 

Posebno je delikatno pitanje ukoliko dođe do pogrešne igre zbog nonšalantnosti partnera koji je pozvan ukoliko natjecatelj nepažljivo signalizira kao: izvođač igra dva puta adutske karte tref A(as) i K(kralj), a partner koji je pozvan dodaje štihovima karo 8(osmicu), pa 9(devetku). To je pozitivno signaliziranje za karo boju! Izvođač otvara treći štih malom adutskom kartom, a partner koji je pozvao uzima taj štih D(damom). Bez obzira što je tom štihu dodao partner koji je pozvan, partner koji je pozvao kroz izvođača nastavlja u četvrtom štihu s karo pozitivno signaliziranom bojom svog partnera i iz K(kralj) i J(dečko) karo i gubi siguran štih u kari! Kazna za prekršitelja prema čl. 94. b) c). 4.

 

 

 

 

 

II.                U betlu

 

Članak 73

 

Sve signalizacije kada izvođač igra betl, su posebne, jer mjerilo za uspješnost igre je luzer!

 

2. Atakom

Ataka u betlu ukoliko je izvedena od jednog partnera zaista je uglavnom vezana i sa signalizacijom! Iako su atake posebno područje trebali poštivati osnovne postulate:

 

-          atakirati treba iz singla, a ukoliko ne postoji,

-          atakirati treba iz dubla, a ukoliko ne postoji,

-          atakirati treba iz četiri i više karata!

-          Atakirati treba iz tri karte - iznimno

 

Signalizirati u jednoj boji dodajući karte iz druge boje znači, odbacivati od najveće k najmanjim kartama te boje! Ukoliko imamo u boji D(damu) i 9(devetku), dodajući štihu prvo D(damu) pa 9(devetku), signaliziramo da ne posjedujemo A(asa) i K(kralja) iznad D(dame) i J(dečka) i 10(desetku) iznad 9(devetke)! Niti jedan partner nije pozvao drugoga pratiti, pa su oba partnera od prvog štiha dužna signalizirati i pratiti signalizacije! Osim spomenutog partneri se moraju truditi atakirati i signalizirati, glede licitacija i viđenog talona, kartom koja je prepoznatljiva! Štihu dodajemo u boji nakon što je odigrao i izvođač ili u štih druge boje odbacujemo najveće karte koje posjedujemo, a štih otvaramo s najmanjim kartama boje u kojoj atakiramo!

 

 

 

         2.1. Iz singla A(asom)

 

Visokom kartom iz singla svakako treba atakirati. Ukoliko je to A(as), tim bolje, jer će slijedeća karta atakirana iz neke druge boje gotovo odrediti distribuciju lista.

 

Partner nikada ne odbacuje kartu iz boje u kojoj bi izvođač mogao pasti!

 

 

         2.2. Iz singla 7(sedmicom)

Singl karta je uvijek zadana ataka, a samim tim je signalizacija partneru glede nastavka igre! Najniža karta jedne boje je 7(sedmica), kojom u pravilu smijemo atakirati samo ukoliko je i jedina karta te boje!

 

 

         2.3 Iz singla, a partner je uzeo štih Vaše izvorne atake!

Signalizacija je počela vrlo dobro. Zna li Vaš partner da ste igrali iz singla? Uglavnom treba pretpostavljati, jer to je osnovna premisa najbolje i uglavnom dobre igre u betlu!

 

 

         2.4 Iz singla, a partner nije uzeo štih Vaše izvorne atake!

Pozicija igranja je ispred izvođača i igrate kroz izvođačev list!

 

Partner nema veću kartu od Vaše koju ste igrali ili ima specifični list, pa očekuje nastavak igre iz Vašeg lista! Licitacija ukoliko je bila i viđeni talon svakako će odrediti nastavak igre.

 

 

         2.5.1. Iz dubla

Distribucije: 2 + 4 + 4 ili 2 + 5 + 3, a još uglavnom u dvije boje postoji dubl, a to su isključivo distribucije: 2 + 3 + 2 + 3. Distribucije: 2+2+2+4 s tri dubla! Iz kojeg dubla atakirati i započeti signalizaciju, koja uglavnom rezultira u konačnici: rušenjem ili ne!

 

Kada morate izvorno atakirati iz dubla, a nemate nikakve informacije iz licitacije ili viđenog talona, uvijek je dilema, iz kojeg dubla atakirati? Nekoliko naputaka za izvorno atakiranje:

 

-          iz dubla koji ne sadržava 7(sedmicu),

-          iz dubla koji ima vezane karte,

-          iz dubla kada partneru možete drugom kartom signalizirati najviše karata te boje!

 

 

         2.5.2. Iz dubla manjom

Osnovne premise atakiranja, a time i signaliziranja u igri betla su: najmanjom iz bilo čega, pa tako i iz dubla! Kada ste otvorili štih jednom kartom, u pravilu partneru signaliziramo:

a).  nemamo manjih karata u toj boji,

b).  to je najkraća boja koju posjedujemo.

 

 

         2.5.3. Iz dubla većom – obrnuta signalizacija

Ostajemo u štihu izvorne atake ili izvođač odmah pada!

U slijedećem štihu igrat ćemo manjom kartom i u trećem štihu, partneru ćemo predati igru:

 

 

         2.6.1. Iz trikolora manjom

Izvornom atakom iz trikolora, kada ne postoji bolja mogućnost, krenut ćemo kada očekujemo da izvođač ima s nama također tri karte, a jedna je veća od svih koje posjedujemo.

 

 

 

 

 

 

 

III       U sancu

 

Članak 74

 

Sve signalizacije kada izvođač igra sanac, primarno su negativne!

a).  pozitivno za neku boju iznimno natjecatelj može koristi signalizaciju s najvišom kartom iz visokih karata te boje, ukoliko ih posjeduje u količini koja je dovoljna da se ne izgubi štih.

b).  negativno, iz malih karata štihu se dodaje najmanja karta boje u kojoj nema dobrih karata. Druga karta iz te boje signalizira dobre karte preostale dvije boje. Druga mala karta iz druge boje signalizira dobre karte u četvrtoj boji.

 

         Važno: nemamo list ili mogućnost negativnog signaliziranja! Signalizirat ćemo:

 

c.)  pozitivno i posebno, kada natjecatelj posjeduje dobre karte u svim bojama (preostale tri boje), pa se očekuje pažnja partnera, a nije moguća direktna primjena negativne signalizacije (najmanja karta iz boje u kojoj nema dobrih karata)! Natjecatelj mora iz jedne boje izdvojiti veću malu kartu, koju će dodati štihu. Pažljiv partner primjećuje da postoji i manja karta u toj boji. Vidi opći dio signalizacija kada se igra u boji i što je signaliziranje u boji negativno veća pa manja iz malih karata, to je u sancu pozitivno (boja nije signalizirana kao boja bez dobrih karata)!

 

 

         3.1.1. Pozitivno i iznimno

Izvođač igra sanac, na ataci je bio Vaš partner. Partner je izvorno atakirao karo K(kralja). Potvrdili ste pratnju, a u listu imate:

                                                                                    K,8

                                                                                    A,K,D,J,10

                                                                                    ---

                                                                                    J,9,8

 

Vaš partner zasigurno u listu ima karte u karo boji, kao i Vi u herc boji. Izvođač sigurno igra bez herc boje i nakon što je preuzeo prvi štih karo A(asom), Vaš je zadatak da signalizirate odmah posjedovanje cijele herc boje! Tom štihu ćete odmah dodati najveću kartu iz herc boje, a to je herc A(as)!

 

 

         3.2.1. Negativno

Negativna signalizacija je ispravan postupak kada nemamo kartu boje koja se igra. Najmanjom kartom druge boje u kojoj ne očekujemo štih signaliziramo da je moguć štih u drugim bojama.

 

 

         3.2.2. Negativno, negativno i pozitivno

Nitko ništa nije licitirao, a partner Vas je pozvao pratiti sanac koji je iz ruke licitirao izvođač. U listu imate:

                                 10,9,8,7

                                 K,J,9

                                 ---

                                 10,8,7

 

Karo A(as) ataka. Štihu dodajete tref 7(sedmicu), što je negativno za tref boju. Drugom karo štihu dodajete pik 7(sedmicu), što je negativno za pik boju. Time je već označena herc boja, kao jedina boja koja možda sadržava dobre karte! Sljedećim štihovima u kari dodavat ćete najmanje karte već signaliziranih boja i potvrditi dobre karte u hercu!

 

 

 

 

 

         3.2.3. Pozitivno i posebno – interpolirano

 

Pratite sanac s partnerom. Izvođač je sanac licitirao iz ruke! Pozvali ste partnera i partner je prema pravilima izlaza u sancu atakirao s tref 8(osmicom). U listu imate:

                                                                                                                                     K,J,9

                                                                                                                                     A,10,9,8

                                                                                                                                     K,D,9

                                                                                                                                     ---

 

Izvođač je štih uzeo A(asom) i igru nastavlja A(asom) pik boje. Očekujući da partner uzme jedan od štihova u pik boji, treba signalizirati prvo herc 9(devetkom), pa herc 8(osmicom)! Interpolirano ste signalizirali herc boju, jer partner nakon uzimanja pik štiha mora igrati karo. Interpolirana herc boja zahtjeva od partnera izlaz u karo boji, ukoliko osvoji pik štih.

 

-          pozitivno ste signalizirali karo boju,

-          naravno tref boju posjedujete, jer ste zato i zvali partnera,

-           herc A(asa) će te uzeti no, herc boja bila je primarno negativna, a dodavanjem drugom pik štihu još manju kartu herc boje od prve signalizirane, interpolirali ste herc u pozitivnu boju!

 

 

 

         4. Vladanje i ponašanje

 

Članak 75

 

a)  pravilan odnos

1). Pristojnost

Natjecatelj se uvijek mora pristojno ponašati.

2). Ponašanje

Natjecatelj treba pažljivo izbjegavati svaku primjedbu ili radnju koja bi kod drugih natjecatelja mogla izazvati neprilike ili zabunu ili direktno i negativno uticati na užitak koji igra pruža drugima.

3). Usklađenost

Svaki se natjecatelj mora držati korektnog postupka pri izvođenju govora ili igre, jer svako odstupanje od normi može narušiti pravilan tijek igre.

 

b)  ponašanje

Radi ljubaznosti natjecatelj treba izbjegavati sljedeće:

 

 1. nedovoljno obraćanje pažnje na igru;
 2. nepotrebno komuniciranje za vrijeme licitacije i igre;
 3. vađenje karata iz lista prije nego što je na redu;
 4. nepotrebno produžavanje igre radi nerviranja protivnika (npr. betl je uver ili su svi štihovi visoki odnosno već osvojeni);
 5. pozivanje direktora na način koji vrijeđa direktora ili ostale natjecatelje.

 

c)  povrede normi

Povredom normi smatra se:

 

 1. upotreba različitih naziva za isti govor;
 2. poticanje odobravanja ili neodobravanja nekog govora ili igre;
 3. poticanje očekivanja ili namjere da se dobije ili izgubi štih koji još nije završen;
 4. komentar ili radnja u tijeku licitacije ili igre, na primjer kojom se skreće pažnja na neku bitnu okolnost ili na broj štihova koje treba još osvojiti;
 5. namjerno upadljivo motrenje bilo kojeg natjecatelja u tijeku licitacije ili igre, pokušaj gledanja protivničkih listova ili mjesta odakle se karta izvlači, a naročito kada se ulaže ili odlaže talon;
 6. pokazivanje očigledne nezainteresiranosti za dano dijeljenje;
 7. promjena normalnog tempa za vrijeme licitacije ili igre radi dekoncentriranja protivnika;

 

 

 

 

 

 1. izigravanje zatvorene karte u štih koji nije započeo natjecatelj koji je na redu, kada isto natjecatelj izvodi radi: skretanja pažnje koja ne donosi štetu, skretanja pažnje partnera kada je šteta moguća;
 2. nepotrebno napuštanje stola prije završetka natjecateljskog događaja.

 

 

 

 

         5. Gledaoci ili kibici

 

Članak 76.

 

a)  vladanje za vrijeme licitacije ili igre

 

1). Samo karte jednog natjecatelja

Gledalac (promatrač ili kibic) ne smije gledati u karte više od jednog natjecatelja.

2). Osobne aktivnosti

Gledalac ne smije pokazivati nikakvu osobnu aktivnost na licitaciju ili igru dok je u tijeku.

3). Ponašanje i primjedbe

Za vrijeme trajanja licitacija i igara gledalac se mora suzdržavati od gesta ili primjedba bilo koje vrste, uključujući razgovor s natjecateljem koji je odgovoran za dotičnog gledaoca (podrazumijeva se za vrijeme čekanja igre u novom bordu ili prije početka igre sa sljedećim bordom nema komentara o prethodnom).

4). Uvažavanje natjecatelja

Gledalac ne smije ni na koji način uznemirivati natjecatelja, a naročito i najstrože je zabranjeno uznemiravanje natjecatelja koji je za stolom a nije odgovoran za gledaoca.

 

b)  sudjelovanje gledaoca

Gledalac ne može upozoravati na bilo kakve nepravilnosti ili pogreške, niti dati izjavu u svezi s činjenicama ili pravilima, osim na zahtjev direktora.

 

 

 

 

--- 52 ---

 

9. Obračuni

 

I    OBRAČUN U PREFERANSU

 

         1. Osnovni obračun u preferansu

 

Članak 77.

 

U natjecateljskom preferansu se obračunavaju vrijednosti igara za izvođača i pratioce, kada se ne primjenjuje posebna tablica za obračun, kao u pisanju i obračunu uobičajenih partija preferansa kako slijedi:

 

a)  svi prošli

 

1). Iz licitacije - talon

 

                                                 izvođač za igru        pratilac za štih

 1. Pik     -    2  x  2  -   4            40                             -
 2. Karo   -   3  x  2  -   6            60                             6
 3. Herc   -   4  x  2  -   8            80                             8
 4. Tref    -   5  x  2  - 10          100                           10
 5. Betl    -   6  x  2  - 12          120                           12
 6. Sanac   -   7  x  2  - 14          140                           14

 

 

 

2). Iz igre – bez talona

 

 1. Pik     -    2  x  2  + 2  -  6      60                            6
 2. Karo   -    3  x  2  + 2  -   8     80                            8
 3. Herc   -    4  x  2  + 2  - 10    100                          10
 4. Tref    -    5  x  2  + 2  - 12    120                          12
 5. Betl     -    6  x  2  + 2  - 14    140                          14
 6. Sanac -    7  x  2  + 2  - 16    160                          16

 

 

b)  izvođač ili pratilac ili pratioci pali

Računa se a). ili b). za svakog, osim kod betla, pratioci bilježe po 5 štihova vrijednosti,

 

c)  refe

Računa se sve i svima dvostruko, za refe pod kojim igra izvođač.

 

 

d)  kontra, rekontra i subkontra

Računa se:

      1). Kontra x 2

      2). Rekontra x 4

      3). Subkontra x 8

 

 

e)  betl jednako kontra, rekontra ili subkontra

Računa se:

      1). Za izvođača kao pod d);

      2). Za pratioca koji je kontrirao, dobio rekontru ili dao subkontru kao 

           pod d)., a za pad izvođača jednako deset štihova!

 

 

 

 

--- 53 ---

 

II    NATJECATELJSKE BODOVNE KALKULACIJE

 

         1. Kalkulacije

Članak 78

 

Kalkulacije s bodovima unutar natjecateljskog obroka je sredstvo za uspoređivanja natjecatelja na linijama igre, a plasman se izražava u postocima (%) ili (PB) bodovima.

 

Obračun se koristi kod natjecanja sa pomakom natjecatelja na sve tri linije. Obračunom pojedinaca svaki se natjecatelj na kraju jednog obračunskog obroka, kola, sjednice, ciklusa ili natjecateljske godine plasira među natjecatelje koji su konkurirali za plasman.

Obračun rezultata jednog borda na svakoj liniji igre je postignuti +/- rezultat za svakog natjecatelja koji se vrednuje na način da se: taj rezultat bilježi i prenosi do sljedećeg borda u svom ukupnom iznosu (osim kod procentnog obračuna). Sumiranjem rezultata iz svih bordova, natjecatelj ostvaruje ukupan broj bodova, s kojima na liniji igre ostvaruje plasman. Natjecatelji se uspoređuju prema ostvarenim bodovima na liniji igre i prema kalkulacijama koje odredi organizator, svaki natjecatelj ostvaruje cjelokupni rezultat sjednice.

 

 

         A. POJEDINAČNA NATJECANJA

 

         1. Obračuni sustavom Mitchell (s pomakom)

 

Članak 79

 

a)  procentne kalkulacije (kalkulacije s postotnim pretvorbama – unutar borda)

Obračun se koristi kod natjecanja sa pomakom natjecatelja na sve tri linije. Obračunom pojedinaca svaki se natjecatelj na kraju jednog obračunskog obroka, kola, sjednice, ciklusa ili natjecateljske godine plasira među natjecatelje koji su konkurirali za plasman.

 

 

Natjecatelji se uspoređuju prema ostvarenim  %  na liniji igre i prema kalkulacijama koje odredi organizator, svaki natjecatelj ostvaruje cjelokupni rezultat sjednice.

Plasman se isključivo izražava u %. Obračun rezultata jednog borda na svakoj liniji igre je postignuti +/- rezultat za svakog natjecatelja koji se vrednuje od najboljeg do najlošijeg na način da se: Ukupan broj upisa pomnoži sa 2. Na cjelokupnu sumu oduzme se 2, pa tako dobiven broj je maximalni broj bodova koji se može osvojiti u tom bordu tj. na toj liniji igre (taj rezultat nazivamo «TOP»). Sljedeći je rezultat za 2 manji i tako redom do zadnjeg koji je 0 bodova. (npr. u jednom bordu postoji 7 upisa. 7 x 2 = 14 - 2 = 12, pa se boduje od ukupnih 42 boda po liniji: najlošiji 0, pa bolji 2, pa bolji 4, pa bolji 6, pa bolji 8, pa bolji 10, pa najbolji 12. Kada dva i više natjecatelja postignu isti rezultat, podijeliti će bodove postignutog rezultata (suma bodova linije igre je uvijek jednako navedeno u primjeru). Ukoliko na bordu postoji umjetni rezultat (meomedij), za svaki takav ćemo za jedan bod smanjiti najveći i povećati najmanji rezultat. Ukoliko ima 2 i više takvih umjetnih rezultata, za svaki novi umjetni rezultat povećava se broj smanjena bodova odozgo i povećanja odozdo (u ovom primjeru ukoliko nije igrao nitko ništa ili su svi igrali isto svi na liniji igre dobiti će po 6 bodova ili 50%).

 

 

b). čisti Preferans obračun

Natjecatelji za postignute rezultate igre dobivaju bodove iz članka 63. u izvornom obliku. Turnirski se poravnavaju u smislu jednakosti za sve natjecatelje turnira događaji iz igri:

-          BX betl kontra kada je uspjela

·         natjecatelj koji je kontrirao ostvaruje dvostruki iznos bodova (redovni obračun 10 štihova x 2 npr. betl 12 x 2 = 24 x 10 juha ukupno: 24,00 bodova).

·         natjecatelj koji je izgubio kontru ostvaruje dvostruki iznos negativnih bodova (redovni obračun betl 12 x 2 = -24 ukupno: -24,00).

·         natjecatelj koji je učestvovao (redovni obračun betl = 0, a bodove koji su ishodovani padom izvođača igrač – ne natjecatelj dobio bi nakon poravnanja cijele igre (partije). Na turniru neće svi kontrirati, a bord se odmah obračunava kao konačni događaj, pa natjecatelj dobiva redovnih, kao da nije bila kontra 12 x 5 štihova = 60 ukupno: 6,00).

-          K! (karo igra) kada je izvođač pao

·         natjecatelj koji je pao ostvaruje  -9,34 bodova

·         natjecatelj koji je rušio ostvaruje 6,66 bodova

·         natjecatelj koji je pozvan ostvaruje 2,66 bodova (ukoliko nije sudjelovao u igri, ne ostvaruje bodove, a igrač – rekreativne ili kućne partije dobio bi bodove nakon poravnanja cijele igre (partije).

Karakteristika tj. značaj čistog Preferans obračuna je da natjecatelji mogu ostvariti velike bodovne dobitke, ali i gubitke. Pojašnjenje: odluka da natjecatelj da kontru, moguće je da se završi s više od četverostrukog gubitka (npr. Tref 10 x 4 štiha = 40 ukupno 4,00 boda, a TXX (tref rekontra) 40 x 4 štiha – 400 ukupno -24,00 boda (vidi isti događaj obračun Preferans tablica), pa je natjecatelj ukupno izgubio 28,00 bodova!

 

c). obračun Preferans tablicom

Tablica je uvedena za obračunavanje pojedinačnih natjecateljskih događaja. Baza obračuna tablicom je 1 bod. Natjecatelj koji je pozvan pratiti kada izvođač igra npr. K(karo) jednako 6. Štihovi kod prolaza jednog ili oba pratilaca, a kada je prošao i izvođač bilježe se jedan 1 štih je 1 bod. Tablica nadograđuje obračunski događaj koji ima dvostruku vrijednost iz jednog ciklusa na drugi ciklus. Ciklus je od P(pik) do S!(igra sanac), tj. od 4 – 16 bodova. Nadogradnjom ciklusa smanjene su mogućnosti agresivnog bilježenja bodova kao kod čistog obračuna. (Vidi Preferans tablica - ciklusi). Kompariranjem primjera iz čistog preferans obračuna (vidi pasus gore) utvrđena je različitost: odluka da natjecatelj da kontru, nema veliki bodovni gubitak 4 štiha = 4 boda, a TXX (tref rekontra) je -10 bodova, što je ukupno -14 bodova. Visoki bodovni skokovi komprimiraju se u ciklusima!

 

 

 

 

Preferans tablicu primjereno je koristiti kada se igraju turniri za pojedinačni plasman!

 

III    POSTOJANJE TABLICE

 
 

 


Izvođač:

 

   ŠTIHOVI                     VRIJEDNOSTI IGRE

  10 ili betl     4   6   8  10  12  14  16  20  24  28  32  40  48  56  64

Bodovni ciklusi su:

 

I - 4 – 16

II - 20 – 32

III - 40 – 64

IV - 80 – 128

V - 160 – 256

 
1). Svi prošli:

         10         7   8    9  10  11  12  13 14  15  16  17

           8              7    <